משפט וצדקה

משפט וצדקה
הספד בלוויה


משפט וצדקה

הרב יוסף גליקסברג שליט"א

השבוע פרשת וזאת הברכה אנחנו קוראים שמשה רבנו מת. אומרת הגמרא במסכת סוטה "משה מוטל בכנפי השכינה, הקדוש ברוך הוא אומר: מי יקום לי עם מרעים מי יתייצב עם פועלי אוון? ומלאכי השרת אומרים: צדקת ד" עשה ומשפטיו עם ישראל". מורנו ורבנו כל החיים צדקה ומשפט, משפט וצדקה, כמו דוד המלך, במשפט אין כמוהו. אמר לפני שנים רבות הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל "ר" אברום שפירא הוא הדיין המובהק בארץ ישראל"! משפט וצדקה, צדקה של תורה כפי שנאמר, צדקה ממש, עם אנשים, עם נשים, עם עגונות, עם סובלות, עם כואבות, מי שמצוי בעניינים האלה יודע כמה צדקה יצאה מבית הדין שלו, צדקה וחסד.
ואח"כ לכס ההנהגה של הרבנות הראשית לישראל – משפט, יושר, הגינות, וגם צדקה וחסד. המהרש"א אומר שמה שהקדוש ברוך הוא אומרזה חסד, הוא מפרש את הפסוק "מי יקום לי עם מרעים", שכשהקדוש ברוך הוא רצה להבדיל את עם ישראל ממנו, אומר משה רבנו "אם אין פניך הולכים  אל תעלנו מזה" אומר הקדוש ברוך הוא: "אתה עמדת איתם, עם כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל, עמדת יחד איתם ואיתי לא נתת לאף אחד מהם להיפרד ממני, בזכותך הם נשארו כולם העם שלי". מורנו ורבנו אוהב ישראל היה, כאהרון הכהן. כל ישראל מקצה ועד קצה הרגישו את אהבת ישראל שבליבו.
אבל עוד מילים ספורות. ספר התורה של רבנו מה הוא היה? הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" שואלים מה זה ספר התורה הזה? וכי יש חלילה ספר תורה אחר? אלא שמשה רבנו חילק שנים עשר ספרים לכל שבט. כל שבט היה לו ספר שהיה ספר תורה, יחד עם זאת לימד אותו את הצרכים המיוחדים של השבט שלו. יהושע בן נון היה לו ספר של שבט אפרים, היה לו דין מלך, היה לו ספר של מלך שלומדים ממנו הלכות מלוכה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא: "חלילה שלא ייפרדו כל הספרים הללו" מהספר הזה של משה רבנו, רבנו ! מורנו ורבנו היה נשיא שבט לגדול מישראל! שבט של תלמידי חכמים, של מרביצי תורה, של מיישבי ארץ ישראל, של מגיני ארץ ישראל, במסירות נפש הוא היה נשיא שבט גדול! ספר התורה שלו היה ספר לא של שבט אחד, היה ספר של כל שבטי ישראל. "בהתאסף יחד שבטי ישראל". וגם היום כל שבטי ישראל אבלים, דוויים, מייללים, מי יתייצב? מי יעשה משפט? מי יעשה חסד? מי יגן על התורה? ועל ארץ ישראל? ועל עם ישראל? כולנו ביחד נשתדל בעזרת ד" שנהיה רעים זה לזה כל המחנה נישאר רעים נאמנים, לא חלילה מרעים זה לזה. רעים נהיה זה לזה. זכותו תגן על כל המחנה הגדול והקדוש שנזכה לשמור על אחדות התורה אחדות עם ישראל עד עמוד כהן לאורים ולתומים במהרה בימינו אמן.

כללי
נגישות