קורבן העולה – לפרשת ויקרא

קורבן העולה – לפרשת ויקראהעולה קדש קדשים
ישנם קדשים המתפשטים בחיים המוגבלים, וישנם קדשים כאלה הגורמים, שהחיים המוגבלים יתקדשו, אבל ישארו בגבוליהם, וישנה מדרגה של קדש קדשים, המופיעה מיסוד הקדש העליון, שהוא היסוד הנצחי. המתרומם מכל הגבלה, ומעלה את כל אופי שבחיים אל הרום העליון, עד שהכל אובד את התכן החלוני המוגבל, ותופס לו מכון בקדש, ונעשה גם הקדש היסודי עומד ברום עזו הנערץ וגם התכן החלוני כולו הפך אור קדש. העולה קדש קדשים.
שחיטתה בצפון וקבול דמה בכלי שרת בצפון. המדה של זכוך החול, והעדנתו, בהשארו במדתו, הרי היא צריכה לבא מתוך אור הגנוז, יסוד הצפון, שבו עומד כח הנשגב להפוך את כל רע לטוב וכל חשך לאור, וממקום אשר משם הרעה תפתח – משם יוצא האור ועדן הטוב. וכמו כן המדה של ההתעלות המוחלטה של כל חיי החול, עד כדי ההתהפכות הגמורה אל תכן הקדש, יש בה משום היניקה מכח הגנוז הזה, ומיסוד השמוש בכח החיים המתעלה ומתהפך ממדת החול למדת הקדש, משום הכשר הכח המעשי בהשפעתו, בתור כלי מוכשר המתאים למדה הצפונה, האדורה בכח הסגולה המליאה של חשיפת אור הטוב גם מכל מעמקי המחשכים. שחיטתה בצפון, וקבול דמה בכלי שרת בצפון.
ודמה טעון שתי מתנות שהן ארבע. התכונה המקומית המוחשית, המתיחשת לחיי המפעלים, יש בה משום עצם ההגבלה של המציאות המקומית, ומשום היחש העליון של תכן המקום לשרש מציאותו העומד למעלה ממנו. אמנם ביסוד קדש הקדשים של העולה אין כל מדת המקום בשלמותה ראויה להתקשר. כ"א צד אחד שבו, כלומר המעמד העולה ממדת המקום, ובא למקום המתעלה אל שרשו העליון.

ע"כ לא ארבע מתנות על ארבע קרנות, מה שמורה על ערך המקום בשלמותו הגמורה, אלא שתי מתנות, הערך העליון של המקום הכולל את כולו בהרחבתו, שהן ארבע.


וטעונה הפשט, ונתוח, וכליל לאשים. המדה של קדש הקדשים, המתיחשת לעולה, המכוונת לעומת ההתעלות הגמורה, והתמזגותו של כל ערך ההויה בכל צורותיה, הקדש והחול שלה, לערך הקדש, ביסוד המכון של קדש קדשים, היא מותנה בשלשת יסודות עקריים : האחד, שהחצוניות הגמורה שאיננה עלולה לעלות עד ההתעלות העליונה של זכוך הקדש, היא צריכה להתרחק ולהנטל מחבורה עם הענין הפנימי, העומד ומוכשר לבא לידי עלויו העליון. השני, שלא אבדת ציורים ורשומים פרטיים הוא הענין של מלוי הקדש, אלא הרמתם העשירה עם כל רכוש ציוריהם לרום מעלות הקדש. השלישי, שעם כל הגונים וכל הציורים הפרטיים, שיש בהם כ"כ הרבה הערכות שונות, וגם הפכיות זו מזו, כולן כאחד מתאימות הן להתכלל ביסוד הקדושה העליונה, אש הקדש בכלילת קדושת נגהותיו. ועל שלשת אלה הננו אומרים : וטעונה הפשט, ונתוח, בפרטיות מדויקה, וכליל לאשים.
כללי
נגישות