ביאור פתגם הרב זצ"ל לחודש כסלו

ביאור פתגם הרב זצ"ל לחודש כסלו
הרב איתמר אורבך

ביאור פתגם הרב זצ"ל לחודש כסלו – הרב איתמר אורבך

"כבלי אויב נתקו, עליו גברו סבלו הסירו, עליו שברו, לחמו כהני אל כאריות, ובמקדש ה' העלו נרות"

[מתוך מגד ירחים לכסלו]

הרב מתאר ניצחון בטרם מלחמה "עליו גברו" "עליו שברו" ורק אח"כ "לחמו כהני אל כאריות", המשמעות היא שהמלחמה איננה הסיבה היא המסובב, התוצאה, תוצאה בעלת משמעות גבוהה שאליה התגייסו ולחמו כהני א-ל אולם היסוד לכל הוא כבלי אויב נתקו, סבלו הסירו, שחרור נפשי מעבדות ושיעבודים.

הרמב"ם פותח את הלכות חנוכה בבית שני כשמלכו מלכייון אין הרמב"ם מתאר תיאור הסטורי גרידא אלא את היסוד העיקרי של כל הגזרות וביטול הדת מקורו בהשלמה עם שעבוד ועול של זרים כמו שבגלות הראשונה הסתגל העם לעבדות ולסבלות מצרים כן השלים הישוב היהודי בבית שני עם מלכות היונים, וזה מקור כל הצרות והייסורים שם ישראל משלים ומסתגל לכבלי זרים.

בראש ובראשונה יש לנתק ולהסיר באופן פנימי את המוסרות והכבלים החונקים את החרות הישראלית, מתוך ההבנה העמוקה של הצורך העליון בעצמאות אמיתית לחמו כהני א-ל.

בסדרי המלחמות של האומה הישראלית יש הגדרות ברורות של סמכויות ותפקידים אין זה תפקידם המיוחד של כהני א-ל להופיע ולהבליט את המלחמה בישראל. אולם יש מצבים בהם דווקא הכוחות היותר פנימיים נקראים לדגל להופיע ולנוסס במלוא העוצמה והקדושה את המשמעות הפנימית של מלכות ישראל שהיא מלכות ה'.

כשמשון ושמואל נזירי עולם שקדושתם הנצחית מופיעה את יסודות מלכות ישראל בבית ראשון כך כהני א-ל לוחמים כאריות כגור אריה יהודה לנוסס את נצח ישראל.

"ובמקדש ה' העלו נרות"- ישנם שתי מצוות במנורה במקדש, הטבת הנרות והדלקת הנרות.

הטבת הנרות היא הפעולה המכשירה ומכינה להדלקה והיא עיקר מצות הכהנים, עפ"י הרמב"ם גם זרים מדליקים את המנורה. אותם כהני אל לא סיימו את תפקידם במלחמה ונחו על זרי הדפנה הם שבו וחזרו אל מקדש ה' לעבודה הגדולה והיסודית של ההכנה להדלקת הנרות, הם שבו לחנך את עם ישראל ולהכין אותו ואת רוחו לרומם את ערכיו לנסוך ולהמשיך לו את רוח החירות האלוקית, המסירה עול זרים ונכנסת כולה אל הקודש להמשיך הכנה של יתר שאת עד שתהא שלהבת עולה מאליה.

התקופה הגדולה בה אנו חיים מזמנת ומייחדת את בית המדרש האמיתי להפיק מקרבו את החופש האמיתי להיות בני חורין משעבוד למגמות אנוכיות וזרות, להיות מקור לא אכזב לתחית הקודש.

משפחת הכהנים המקורית לא נשאה פנים לשועים ולא הסתתרה מאחורי מסכות אלא נשאה אחריות לאומית וזכתה לנפץ את השקריות היונית ושלוחות ארס שחדרו לתוך המקדש וטמאוהו.

ציידו אותנו כהני א-ל בתשוקה להעלאת נרות מקדש ה' מהרה.

נגישות