חשוון ובית המקדש

חשוון ובית המקדש
הרב איתן שנדורפי

חשוון ובית המקדש – הרב איתן שנדורפי

בספר מלכים א ספ"ו נאמר ששלמה התחיל לבנות את ביהמ"ק בשנה הרביעית למלכותו בחדש השני (הוא אייר)וסיים לבנותו בשנה האחת עשרה בחודש השמיני (הוא מרחשוון). ושם בפ"ח נאמר:"ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי"(הוא תשרי) ואז חינך שלמה את ביהמ"ק.

נשאלת השאלה: מדוע חיכה שלמה מהחודש השמיני עד השנה הבאה בחודש השביעי?

אמרו על כך חז"ל בילקוט שמעוני:

משנעשה הבית בירח בול (שהוא מרחשוון) נעשה נעול י"ב חודש, והיו ממלמלים על שלמה לומר: לא בנה של ב שבע הוא, היאך הקב"ה משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו, והקב"ה חשב לערב שמחת בית המקדש בחודש שנולד בו אברהם, בירח האיתנים, זה חודש תשרי, ולמה קורא אותו ירח האיתנים, שנולד בו אברהם, שנאמר (תהלים פט): "משכיל לאיתן האזרחי", וכיון שנפתח בחדש מועדות והקריב הקורבנות וירדה האש, אמר הקב"ה: עכשיו נשלמה המלאכה, שנאמר (מלכים א" פ"ז): "ותשלם כל המלאכה", ועל זה נאמר (תהלים צב): "מאד עמקו מחשבותיך". וכן אתה מוצא במלאכת המשכן, א"ר חנינא בכ"ה בכסליו נגמר מלאכת המשכן והיה מקופל עד א" בניסן, כמו שכתוב (שמות מ): "ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את המשכן", והיו ישראל ממלמלים על משה לאמר למה לא הוקם המשכן מיד שמא דופי אירע בו, והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק, דכתיב (בראשית יח): "לושי ועשי עוגות", וכתיב שם "שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך" ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר הקב"ה עלי לשלם, מה שילם לו הקב"ה חנוכת חשמונאי, וכן מרחשון עתיד הקב"ה לשלם לו.

והסביר  את הדבר בספר "מוסר הנביאים" שם:

והנה מה שהמשכן נפתח בחודש שנולד בו יצחק, זהו משום שיצחק היה עמוד העבודה כי הוא הרי נעקד על גבי המזבח, לכן המשכן שהוא מקום העבודה נפתח בחודש שהוא נולד בו. ומה שבית המקדש נפתח בחודש שנולד בו אברהם, זהו כמו שביארנו לעיל כי בית המקדש נבנה לא רק לישראל בלבד כי אם לצורך כל בני העמים שיהיו מאמינים לאל יחיד, ומפני שאברהם היה אב המון גוים, אשר הרבה עמים יצאו ממנו. ובית המקדש היה לצורך כולם, לפיכך נפתח בחודש שהוא נולד בו.

יהי רצון שנזכה שבחודש זה "ישלם ה" לחודש מרחשוון" ויבנה לנו את בית המקדש.

נגישות