שובה ישראל עד ה´ אלוקיך

שובה ישראל עד ה´ אלוקיך
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל
שובה ישראל עד ה' אלוקיךמרן הרב אברהם שפירא "שובה ישראל עד ד' אלוקיך כי כשלת בעווניך". זהו אחד מהיסודות של תשובה. שצריך לדעת שהיה כשלון. לא רק שלא עשה מצוות. היה כשלון. שלא תטיל את האחריות על מישהוא אחר. התשתית של תשובה הוא שאדם יש לו את ההכרה "כי כשלת בעווניך". צריך האדם לדעת שלא לטשטש. נכון – החשבון שלי ואני נכשלתי. ואז יכול האדם להתרומם. לא להטיל על אחרים. אלא הוא אחראי על המעשים שלו. לא רק בגלל שכתוב בשו"ע צריך לומר "אשמנו בגדנו". צריך לדעת שהיה כשלון. ואז יכול לתקן. אם אינו מרגיש בכשלון, אינו יכול לתקן. לא עושים תשובה אגב אורחא, מהיכי תיתי. לכן בזה מתחילה התשובה.יש יסוד של עבודת ה' בוידוי. "תן כבוד לה'". כמו שאמר יהושע לעכן. הוא תבע ממנו לתת כבוד לה'. כשאדם אומר אני לא צודק, אני חטאתי, והרבש"ע הוא הצודק – זוהי נתינת כבוד לה'.זהוהנאמר בתהלים )נ'(: "זובח תודה יכבדני". הגמ' אומרת שאם אדם זובח את היצר שלו הוא מכבד את הקב"ה. זהו היסוד הנוסף של וידוי, כמו שאמר יהושע לעכן – תגיד שאתה לא צודק והקב"ה צודק.וזהובעצם המקור שביום הכיפורים ישנם חמישה וידויים. מדוע צריך לחזור ולהתודות שוב ושוב על אותן העבירות? – זהו היסוד. וידוי זה ענן של עבודת ה'. לתת כבוד לה'. לא רק חרטה ועזיבת החטא. כדי להתכפר צריך אדם לתת כבוד לה'.יזכנו הקב"ה להרבות כבוד שמים ולשוב לפניו בתשובה שלימה ונחתם כולנו לחיים טובים יחד עם כלל ישראל, אמן. 

נגישות