בעוון נדרים בניו של אדם מתים – פרשת מטות

בעוון נדרים בניו של אדם מתים – פרשת מטות
ראש הישיבה מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
איך מתמודדים בחינוך הבנים עם הרצון לפתח אצלם רגש קדוש שיסודו יראת ה´? כיצד עניין הנדרים והדגשת לימוד התורה מסייעים לעניין? ובמ נחלקו ר´ אליעזר ור´ יהודה הנשיא


חינוך הבנים לאור פרשת נדרים – בעוון נדרים בניו של אדם מתים

 

 ת"ר בעון נדרים מתים דברי רבי אליעזר בר"ש. רבי יהודה הנשיא אומר בעון ביטול תורה. אמנם יסוד גדול הוא בחינוך הבנים פיתוח כח הרגש הקדוש שיסודו הכללי הוא יראת ד" והכרת כבודו הנמצא בעמקי נפש האדם וחובת החינוך הוא לעוררו יפה ולהרחיבו ע"י עזרת מאורעות החיים נותנים לו יד.וזה הוא מקור הנדר, שיסודו בעת צרה רגשי הנפש לחסות באלהי עוזה. זהו אמנם רגש כללי הנאה לכל האדם אשר על פני האדמה, אמנם נעלה מזה הוא חלק בן ישראל אשר לא רק ע"פ חרי לקיחת העזרהרגש הטבעי לבדו יחיה, כ"א נפלאות יחזה מתורת ד". ע"כ  מרגש הטבע, רק אז יצליח החינוך כשתהיה התורה פועלת על פיתוחו, שלא יהיה נעזב לפי הסברה ההרגשית הפשוטה. ע"כ (על) החסרון לעומת היסוד הפוגע בהשלמת החינוך שאמרנו מצד הרגש הכללי, שהוא מתאמת גם בכל האדם אשר לא השהו אלוה חכמה1 לדעת דרכיו וליראה אותו בלב נאמן, המובן בנדרים, יוסיף רבי יהודה הנשיא היסוד העיקרי שהוא נחלה לישראל, שגם הרגש הטבעי רק אז יכשר לנו לפעול לטוב על חינוך בנינו, כשיהיה מפותח על יתרון שלו הנמצא בישראל הבא מאוצר התורה. ומבלעדי אור התורה שיזרח על החינוך לפתח את הרגש הטבעי הטוב, שהוא יסוד הראשי שלו, לא יכשר לחינוך ילדי ישראל. ע"כ בעון ביטול תורה ומיעוט השפעתה, יגודלו הבנים באפס זכות של קיום להשכיל ולהיטיב, ע"כ הם מתים לעת רעה כשתפול עליהם ע"פ עצת שופט צדיק, הנוטע כרם בית ישראל ע"פ תעודתו.

 

   1. איוב לא, ב.

  2. משלי יב, ד.

  3. יבמות סג, ב.

נגישות