דברים שאמר מרן רה"י זצ"ל בהיודע דבר פטירת הגר"ש גורן זצ"ל

דברים שאמר מרן רה"י זצ"ל בהיודע דבר פטירת הגר"ש גורן זצ"ל
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל

מוצש"ק חיי שרה ליל כ"ה מרחשון התשנ"ה [נרשם ע"י אחד השומעים בשעתו ונערך מחדש]


 

דברים שאמר מרן רה"י זצוקללה"ה

בהיודע דבר פטירת הגר"ש גורן זצ"ל

מוצש"ק חיי שרה ליל כ"ה מרחשון התשנ"ה

[נרשם ע"י אחד השומעים בשעתו ונערך מחדש]

 

שמעתם על [הסתלקותו של] הרב גורן.

היה מתמיד עצום,מתמיד עצום,[ הרב חזר על כך כמה פעמים] בקי בבבלי וירושלמי.

בצעירותו היה מקובל על כולם.קיבל הסכמה לספרו מהרב זצ"ל. הסכמה לספר זה יותר מהסמכה לרבנות. פעם היו מדפיסים ספר רק לעת זקנה, לא היה דבר רגיל שצעיר כותב ספר.

הרבנות הצבאית הכל בזכותו,בלעדיו לא כלום. הכל פסקיו.ידע לחתוך,בעניני עגונות.

היה תקיף גדול ומקורב לבן גוריון,כל המטכ"ל פחדו ממנו,כל דבר לקח ישר לבן גוריון.שם בצבא הוא הצליח,שם פקודה זו פקודה.

לעומת זאת בחיים האזרחיים לא כך, לא נכפפו אליו, שלא תדעו מזה.

הרבנות מקברת, עסק מסוכן, מתחיל במחלוקות. יש אמירה מפורסמת "הלויה זה הכבוד הראשון לא האחרון". אלה שפגעו בו צריכים לבקש מחילה. היה בר הכי בכל פסקיו. עמד על דעתו.

חלק מבוזיו כבר מתו. מחיבוט הקבר הוא ודאי פטור, יצא ידי חובה בהידורים [בסבל שסבל בחייו ממבזיו].

יש בגמרא : אמרו ליה לשמואל: נח נפשיה דרב. קרע עליה תריסר מני, אמר: אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה. כך הוא היה, גברא דמסתפינא מיניה,תקיף, צריך כאלה.

רצי"ה הביאו לישיבה -מצד "יבקש את נרדף".

היה מתמיד עצום. בלי התמדה אי אפשר להשיג כלום. זה הכשרון הכי גדול. חבל,חבל,חבל.

היה מחדש גדול, אולי,[ הרב חושב רגע] לא הניח כמותו.

היה בקי בבלי וירושלמי, כח הפסיקה תלוי בידיעת המקורות.

עכשיו יש מחסור, כל אחד צריך להשלים, בבלי וירושלמי.

לא תפס מקום מספיק חשוב, יכל להשפיע יותר.

יש הבטחה – (תלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד ב ועוד): אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר +קהלת א+ וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי. וגם עכשיו מובטחים אנו בכך,  יבוא אחר במקומו,וזרח השמש ובא השמש, אבל , יש שמש ויש שמש, יש שמש של קיץ ויש שמש של חורף, לא אותו דבר.

התורה אומרת (דברים פרק יד פסוק א) בנים אתם …לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת: בפשט (רש"י שם) "לא תתגודדו – לא תתנו גדידה ושרט בבשרכם על מת כדרך שהאמוריים עושין", אך חז"ל דרשו (תלמוד בבלי מסכת יבמות דף יג עמוד ב)  "לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות". ויש להבין את הקשר בין הפשט לדרש. הסיבה לא לקרוח ולא להתגודד היא מפאת הבטחון שיבוא אחר במקום הנפטר ,אין מקום ליאוש. יש הבטחה לכלל ישראל : וזרח השמש ובא השמש. אבל אין ההבטחה לאגודה מסוימת לכן לא תתגודדו ואז אין לכם סיבה לקרוח על המת.

הרב גורן היה עצמאי, ללא אגודה.

צריך לפתוח גמרא, הכל משם, אין דרך אחרת.

נגישות