וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה
הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הספדים בלוויה


וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא כהאי" חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא (ב"ב צא, ב): "אמר רב: אותו היום שנפטר אברהם אבינו, עמדו כל גדולי העולם בשורה ואמרו: אוי לו לדור שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה".
שני אוי, אוי לעולם – כל רבני העולם שקשורים אליו, בשאלות ותשובות בעצה והדרכה.
אבל "אוי לספינה שאבד קברניטה", בעולם אם אבד מנהיג, יש מנהיג אחר. אבל ספינה שהיא מטורפת בים והקברניט שלה באמצע, במצב הכי קשה אבד, אז הספינה מטורפת בים ואין מי שינהיג אותה.
רבותי, זה המצב הקשה, אוי לנו שהגענו למצב שמדברים על קיצוץ תקציב לישיבות. "העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות א", ב"), אסור לקצץ תקציב לישיבות.
מורי ורבותי, העולם עומד על תורה – כמה תורה הוא עשה! כמה תורה למד!  כמה תורה לימד!
עבודה – עבודת הקרבנות. כהן היה. כהן לפני יום הכיפורים מפרישים אותו. היום, עכשיו – הוא הולך אחרי יום הכיפורים, קדוש, טהור, עולה לשמיים להתפלל. להתפלל על בניו, להתפלל על הרבנית, על כל משפחתו, על כל יוצאי חלציו, על כל תלמידיו.
ועל גמילות חסדים, גמילות חסדים – לא גמילות חסד אלא גמילות חסדים.
חז"ל אומרים- "הלומד תורה ומלמדה לאחרים זהו גמילות חסד שנאמר: ותורת חסד על לשונה" – שמלמד לאחרים. 
מורי ורבותי, כמה ישיבות בארץ ובעולם הוא דאג שיפתחו ישיבות, כמה המליץ לבחורי הישיבה לצאת לישובים, לצאת למקומות.
כמה לחם נגד ההתנתקות! מדברים על חלוקת ירושלים? על זה מדברים? היה לא תהיה! ירושלים היא שלמה לנצח! ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, זה לא יכול להיות!
רבותי! חז"ל אומרים שהאדם צריך להתאבל ולבכות על אדם גדול, אבל הבכי לא מספיק. צריכים לעשות, להקים עוד ישיבות, עוד תלמודי תורה, עוד מקומות התנחלויות, אין התנתקות. להוסיף ולהוסיף עוד כמה מקומות כאלה, זהו עיקר העיקרים.
החשיבות -מי שרוצה לעשות נחת רוח למנוח, מי שרוצה שהוא בשמים יתפלל עליו, יעבור לפעול באופן כזה – להקים עוד ישיבות, עוד תורה, עוד חסד, עוד עבודת קרבנות, עוד עוד ועוד, זהו עיקר העיקרים.
אנחנו רוצים לקצר מכיוון שהיום יום שישי, כדי שיוכלו מהקהל הקדוש להגיע למחוז חפצם – למקום רחוק. אנחנו לא רוצים להאריך, אבל רבותי אני מבקש ממנו, עכשיו שאתה עולה למעלה לשמים, כמו שבעולם הזה אהבת את עם ישראל – אהבת עם ישראל היתה יוקדת בלבו! אהבת התורה היתה יוקדת בלבו! תעמוד בתפילה לפני בורא עולם: אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!


 

נגישות