חבר הכנסת הרב יצחק לוי

חבר הכנסת הרב יצחק לוי
חבר הכנסת הרב יצחק לוי- תש"ס – היכל ישיבת מרכז הרב

 

ברשות ראש הישיבה, מרן הרב הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א, ברשות מורנו ורבינו הראשל"צ מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א ברשות הרבנים הדיינים רבני הערים, ברשות סגן השר, חברי הכנסת, מורי ורבותי.

זה היום עשה ה" נגילה ונשמחה בו, בשני הפירושים. זה היום עשה ה" נגילה ונשמחה בו ביום. וזה היום עשה ה" נגילה ונשמחה בו בקב"ה. ובכל מצווה ומצווה הדברים מחוברים אחד בשני, היום מתקדש והיום מתגדל מתוך גבורתו וגדולתו ונפלאותיו של הקב"ה שנתגלו ביום זה, ועל כן על אף כל הדיבורים על הנהלות ועל חששות, על עתיד ירושלים, מצווים אנו בראש ובראשונה להודות ולהכיר תודה לבורא עולם על הניסים שעשה עמנו לפני ל"ג שנים, ושעשה עמנו במשך כל הנ"ב שנים, ושעושה עמנו היום. זה היום עשה ה" נגילה ונשמחה בו בקב"ה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא היום שמחתנו שלמה ואיננו חוששים וגם אם יש ויכוחים, וגם אם יש דיבורים, וגם אם יש בעיות. אנו מרימים עיננו לשמים ובטוחים שהקב"ה כפי שעשה לנו עד היום כך ימשיך לעשות ולהתגבר על כל האויבים והמשטינים, ועל כל המחשבות הלא נכונות. ובעז"ה ירושלים תישאר בירת ישראל שלמה לנצח, כי הרי כך הקב"ה ציווה, כי הרי כך הקב"ה רוצה, כי הוא ציווה את המקום הזה וזה המקום שהוא רוצה בו.

גולי בבל בהיותם בגלות ובהיותם בוכים יושבים על נהרות בבל נשבעו את שבועת ירושלים, "אם אשכח ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי". וראיתי מפרשים ששואלים, למה השבועה קשורה דווקא בלשון? תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי למה לא באברים אחרים בגוף או בעניין אחר? וראיתי שמפרשים שהלשון זה הדיבור זה החלק הרוחני ביותר שיש באדם יותר רוחני מכל שאר העניינים שבאדם, שהדיבור מגלה את הרוחניות שבאדם. את המחשבה, את היצירה, את השכל, את הנפש, את הרגש. וכך ירושלים מגלה את החלקים הכי רוחניים שבאומה, ולכן אותם גולי בבל שדוד המלך ראה לנכון לכלול את השבועה שלהם בספר התהילים, משווים את ירושלים ללשון תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי. והשבועה הזאת קיימת ולא התבטלה, כי הרי ירושלים היא הרוח, ירושלים היא הלב, ואי אפשר ללא רוח, ואי אפשר ללא לב. והשבועה הזאת קיימת, והשבועה הזאת חוזרת גם היום, ואנחנו אומרים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי. וכפי שנאמר אנחנו עסוקים היום ב"ה בבניית ירושלים והרבה מאוד מקומות, בנייה גשמית ובנייה רוחנית, בנייה של  שכונות ובנייה של בתים ושל בתי מדרשות ושל ישיבות ומקומות של תורה. ובונה ירושלים ה" כולנו שליחיו, כי הוא בונה ירושלים ואם ה" לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו. והוא הבונה והוא הנותן כח והוא הנותן עצה והוא הנותן תושיה. לבנות את הכל, וב"ה אנחנו בונים את ירושלים וצריך להבין שהבנייה הזאת מחזקת ומחשלת את ירושלים בגשמיות וברוחניות ולכן צריך להמשיך בה בכל עת.

הראשל"צ אמר קודם בדבריו שגם שכונותיה של ירושלים נקראות עצמה של ירושלים, אנחנו לא נוכל לראות את ירושלים בצורה במצור אויבים וצרים, ולכן מתוך שמחתה של ירושלים, ומתוך חיזוקה של ירושלים ומתוך אמונה בקב"ה ושמחה גדולה שאנחנו שמחים היום צריך לפנות היום לראש הממשלה ולומר לו שיעמוד בהבטחתו, כך הוא אמר שהוא לא ימסור שום חלק מא"י בלי לשאול את העם. ואנחנו יודעים מה תהיה תשובת העם כי העם נלחם על ירושלים, והעם לא יוותר. ושלא תהיה בדרך מתנות חינם שאסורות ומסכנות ומסוכנות ואני מקווה שהדברים היום מובנים יותר כאשר אנחנו רואים במקומות אחרים בא"י מהי הסכנה של הכנסת רובים ליד אויבים. אנחנו שמחים כולנו יחד בבניינה של ירושלים, ומתוך בניינה של ירושלים גם בבניינה של כל א"י. וביום זה יום מסוגל לשחרור ירושלים יום מסוגל להראות את קדושתה של ירושלים אנחנו בטוחים שלא יפול דבר מדברי הקב"ה בתורה ובנביאים. אין לנו ספק בכך שבעז"ה ירושלים תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן, חג שמח!.

 

נגישות