טהרתם של נביאים

טהרתם של נביאים
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל
רש"י בתחילת הפרשה מביא דברי חז"ל – מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לומר אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם.
אולם עם כל זה עדיין יש לברר, שהרי יש תנאים בסיסיים לקבלת נבואה, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, והרמב"ם בשמונה פרקים פ"ז מבאר, כי הכוונה על התכונות המוסריות: איזהו עשיר – השמח בחלקו, איזהו גבור הכובש את יצרו וכו". והרי בלעם היה ההיפוך הגמור ממידות אלו: צר עין, רודף כבוד וממון, ואם כן איך שרתה עליו הנבואה?
בלעם ייצג אידאולוגיה שלמה של רשעות, כמבואר במסכת אבות: "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם?…", היתה לו מדרשה שלימה של תלמידי בלעם, וכי הוא ראוי לנבואה?
חז"ל אמרו שמשה רבינו רבן של נביאים, היתה לו אספקלריה מאירה, דרגת ראיה נבואית הגדולה וברורה ביותר, וגם נבואה שניתנה לבלעם, ניתנה באספקלריה כזו, וברמב"ם הנ"ל ביאר, כי נבואה כזאת פירושה שלא היתה שום חציצה המעכבת את כח ראייתו של הנביא, וככל שהוא זך יותר, כך ראייתו בהירה יותר.
והטעם שגם בלעם ניתנה לו נבואה שכזו, היות וכל נביא מבאר את חזון הנבואה, לפי דרגתו ואישיותו, וכפי שהגמרא במגילה (דף י"ד) אומרת שהלכו אל חולדה הנביאה, על אף שהיה שם ירמיה הנביא, כיון שנשים רחמניות, וראו בעין טובה את החזון. ומשום כך, אי אפשר שתינתן נבואה סתמית לבלעם, מכיוון שעינו הרעה ורוע מידותיו יתרגמו את הנבואה לרעה ולא לטובה, וכפי שאכן היה שביקש לקלל. ועל כן ניתנה לו נבואה באספקלריה מאירה וברורה, אשר בה אין צורך להבנת הרואה, ואינה ניתנת לתרגום, אלא הסתכלות ברורה וחדה על רצונו של ד", מבלי להשאיר מקום לבלעם.
בזה ניתן לפרש את הברכה שאנו אומרים בהפטרה: "אשר בחר בנביאים טובים", דהיינו, שנביאי ישראל, בטוהרם ובמוסריותם הגבוהה, הם משמשים כצינור להעברת הנבואה, ע"פ מידותיהם הטובות, ועל כן אנו מדגישים, "נביאים טובים".
דברי התנא במשנה באבות – "מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם" צריכים ביאור, והרי אלו היו בעלי אמונה בה", ואלו חיו בלא אמונה ומהי השאלה? הנקודה היסודית במשנה באה להשריש בנו, כי טוהר המידות הוא המזכה את האדם לאמונה בה". תלמידיו של אברהם, בהיותם בעלי תכונות טובות, שמפני כך זכו להימנות כתלמידי אברהם אבינו, ולהיות מאמינים, ולעומתם, לא זכו תלמידי בלעם לאמונה בה", מפני שחיתות דרכם. וזו התשובה לאומות העולם, הנה גם כשניתנה לכם הנבואה, אולם חסרה לכם התשתית לנבואה, ועל כן נביא שכזה, ישתמש בכח נבואתו לפרוץ גדרו של עולם, גם כשהיא תהיה באספקלריה מאירה.
הרחמן יזכנו להחזרת הנבואה לישראל, "ורוח קדשך אל תיקח ממנו", אמן ואמן.

נגישות