מכתב בענייני שביעית

מכתב בענייני שביעית
ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

מכתב בענייני שביעית*

‎‎‎

ב"ה, ד" אדר תשכ"ו ירושת"ו

 

כב" הרב הגאון כמוה"ר

שמחה הכהן קוק

ראש ישיבת בנ"ע נתני"

שו"ב

בתשובה למכתבו מכ"ב שבט ש"ז.

א.      כיסוח דשא למניעת סכנת מזיקים מותרת.[1]

ב.      גם כשהמטרה לתת להם צורה נאה, והגידול שבא בעקבות זה מפריע והוא בלתי רצוי – מותר.[2]

ג.        קלטור למניעת גידול עשבי בר יש לעשות במעדר, ולא בכלי העושה פעולת חריש.[3]

ד.      ריסוס למניעת גידול עשבי בר – מותר.[4]

 

בברכה נאמנה להצלחה

במילוי תפקידו החשוב בישיבה


* ההערות נכתבו ע"י הרב ינון ויסמן.

[1] דמלאכה זו היא לאוקמי אילנא ומותר, ואע"פ שבמלאכות דאורייתא לא הותר אפילו אוקמי, וכאן הוי זמירה והיא דאורייתא, נראה דס"ל לסמוך על הפוסקים שזמירה דאורייתא הוי רק בגפנים או עכ"פ באילנות אך לא בדשאים (רש"י מו"ק ג. ד"ה "כיסוח").

 [2] ע"פ תוס" סנהדרין כו. ד"ה "לעקל", שו"ת מהרי"ט ח"א סימן פג.

 [3]דאע"ג דהוא אוקמי, אם אפשר לעשותו בדרך שאינה אסורה אין לעשותו בדרך האסורה ואם עושה פעולת חריש הוי פסיק רישא ואסור, וכמ"ש לעיל בזמירה שמותר רק אם הגידול מפריע ואינו רצוי.

 [4] דהוי לאוקמי.

נגישות