מקומן של הישיבות

מקומן של הישיבות
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"למקומן של הישיבות

"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נח", ובמדרש תנחומא על פסוק זה מאריך בגדולתן של הישיבות שהיו בתולדות ישראל מאז האבות הקדושים:

"ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה… ואותן ב" ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל, ולא שלט בהם לא יוון ולא אדום …. ואף לימות המשיח אין רואין חבלי משיח".


דברי המדרש הללו מקושרין לפסוק אלה תולדות נח, ללמדנו כי התולדות של נח הם – נח עצמו, שבנה ויצר את עצמיותו, ובניינו של האדם הוא ע"י התורה והישיבות, שם עמלים ויגעים להבין ולהידבק בדברי תורתנו הקדושה.

גם באברהם אבינו מצינו שהיה "זקן ויושב בישיבה", לא רק שיושב ולומד, אלא שהיה נטוע בישיבה והלימוד בישיבה הוא מהות חדשה ויצירה חדשה.

הרמב"ם כותב (הלכות ע"ז):

"שהיה אברהם אבינו מהלך ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען הוא קורא, שנאמר "ויקרא שם בשם ה" אל עולם",

ומעיר שם הראב"ד:
"ותמה אני שהרי היו שֵם ועבר, האיך לא היו מוחין",

והסבר דעת הרמב"ם הוא, שבשונה מישיבת שֵם ועבר, אברהם הפיץ תורה ברבים"…ויקרא בשם ה"" אצל שֵם ועבר הלכו התלמידים אליהם ולמדו מתורתם, אבל הפצת תורה החלה מאותו "זקן ויושב בישיבה" – הוא אברהם אבינו. וכן כתב ה"כסף משנה":


"שֵם ועבר היו מודיעים דרך ה" לתלמידיהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם, ועל כן גדלה מעלתו ביותר".


בימים אלו ששבים התלמידים אל ישיבותיהם, יתן הקב"ה ויהיה חלקנו עימהם להגדיל תורה ולהאדירה ותהיה להם סייעתא דשמייא ללמוד תורת אמת ע"פ מסורת בית המדרש ומרביצי התורה שבכל הדורות, אמן.

נגישות