מתוך השיחה לחג השבועות

מתוך השיחה לחג השבועות
ראש הישיבה הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל
בחג השבועות ענין מה שנאמר שישנו כל הלילה דהנה אמרו במדרש שמלאכי השרת בקשו להגיד לפני אדם הראשון שירה הפיל עליו תרדמה, והיינו כשראו את אדה"ר בנפלאות דרגתו וחשבוהו לא-להות היה צורך להראות כי אדם הוא, וכמו כן כשהגיע זמן מתן תורתנו, היה אפשר שוב לחזור לטעות מה שטעו מלאכי השרת, על כן הקדימו ישראל והפילו על עצמם תרדמה, למען לא יהיה למכשלה למלאכי השרת,
ובאמת כל ענין אריכות הגלות שהוא בחינת תרדמה, הוא לפי שאין כלל להעריך ערכם של ישראל לעתיד, ונדרש לתרדמה זו למען לא יהיה נופל עליהם קנאתם של המלאכים, וזה אם כן מה שנאמר באברהם כשהלך לשחוט את בנו יחידו, שבודאי דבר כזה אינו לפי תכונתם של בשר ודם שישחוט את בנו יחידו, והיה חשש גם שיחשבוהו לאינו בשר ודם, ועל כן הוא ישן אז בלילה ורק השכים בבוקר, "וישכם אברהם בבוקר" זריזותיה דאברהם קמ"ל.

נגישות