על הרצי"ה זצ"ל

על הרצי"ה זצ"ל על הרצי"ה זצ"ל

 

בגמרא מסכת יומא:"'כי לד' מצוקי ארץ' א"ר חייא אמר ר' יוחנן: ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור. שנא' 'כי לד' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל'. אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אפילו בשביל צדיק אחד נתקיים העולם, שנא' 'וצדיק יסוד עולם'".

הקב"ה לא הביא לעולם את אותם ענקי הרוח , ענקי תורה והנהגה בבת אחת, אלא הם מופיעים  במהלך ההיסטוריה של  עם ישראל .

מתי אותם נשמות מופיעות ?  כשהן מאוד נצרכות.  אחרי אלפיים  שנות תוהו ,צריך להתחיל אלפיים שנות תורה ,צריכה לקום האומה  המסוגלת להופעת התורה עליה. התורה לא נתנת  ליחידים אלא לאומה, שהרי כך סידר הקב"ה  את עולמו, שבעולם לא פועלים אישים יחידים, אלא העולם מחולק לעמים. "אלה משפחות בני נח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחרי המבול."

אחרי ירידת האנושות, עד שנשתכח שם שמים מכל האנושות, מופיעה נשמתו של איתן האזרחי, עמודו של אברהם  אבינו, שמתחיל להחזיר את העולם למסלולו הטבעי, דביקות בד'  בורא שמים וארץ . והוא קורא בשם ד,"הנפש אשר עשו בחרן ", ויותר מזה. נוצר היסוד והשורש לעם ד'!

אחרי ארבעה דורות נבנית האומה במצרים, במחשכים של טומאת מצרים, והגיע הזמן שעם ישראל, לב האומות, יעלה על בימת ההיסטוריה למלא את יעודו.

התורה צריכה להופיע בעולם  לעם ישראל ,ולישר-לאשר  את האנושות כולה. צריכה להופיע נשמה אדירה, "איש האלוקים", שיכול להוריד תורה משמי שמים לעולם הזה . לכן מופיעה נשמתו של משה רבנו ,נשמה שכוללת את כל ישראל , וכל התורה כולה, שבכתב ושבע"פ, מופיעה דרכו אלינו.

נדלג הלאה בסדר הדורות ונגיע לנשמתו של ר' עקיבא, שעליו אומר משה רבנו לרבש"ע: יש לך נשמה כזו ואתה נותן תורה על ידי?

שוב כל התורה כולה מופיעה אלינו, ודרך ר"ע: סתם משנה ,סתם ברייתא,וסתם תוספתא וכולם אליבא דר"ע. ר"ע, שכולו מסירות נפש עלאית לעם ישראל,לתורה ולארץ ישראל, סדר ההשגחה האלוקית השומרת על הקיום  הפיזי והקיום הרוחני של עם ישראל.

ישנה אמרה מפורסמת: "ממשה עד משה לא קם כמשה" .מה היה קורה אתנו אם הקב"ה לא היה שולח לנו באותו פרק  זמן את הרמב"ם?

בגלות בבל יש לנו מרכזיות של תורה ,עם ישראל יושב יחדיו ,יש פריחת תורה עם רשכבה"ג , וכל חכמי התורה למאות . אבל מבבל נתקיים בנו הפסוק "כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם בית ישראל ". נפוצנו לכל עבר ללא ספר חוקים מסודר .

כמה ידעו ללמוד גמרא ולאסוקי שמעתתא  אליבא דהלכתא, בפיזור הגדול הזה? כמה גמרות היו בכלל? הרמב"ם רואה, שאין לאומה ספר שעל פיו אפשר לחיות כיהודי, ספר הכולל כל הדינים על פי  המשנה , הגמרא  והגאונים, ונותן לנו את ה"יד חזקה" ואת המשך הקיום הרוחני של עמנו יחד עם ה"מורה נבוכים", שלא נשכח מי ומה אנו. 

מובן שבכל דור ודור יש לנו ב"ה מורי דרך ד', אבל יש לנו מורי דור ויש מורי דורות, המקיפים את כל פרד"ס התורה בענקיות של תורה ,יראת שמים , אהבת שמים. נשמות מיוחדות.

 

אחרי גלות ארוכה וקשה מאוד של מאות שנים הקב"ה עושה מהפכות בעולם, מלחמות עולם אדירות, ומתחיל התהליך של גאולתם של ישראל, עם ישראל שב קמעא קמעא לארצו, מתיישב בארץ, והעניין החומרי הולך  ומתפתח לאט לאט בכל תחומי החיים.

בשעה זו חייב הדבר, יש צורך חיוני אלוקי לברר מה באמת צומח פה בארצנו . 

קמה עוד מדינה חופשית בעולם במסגרת ארגון האומות המאוחדות, עשרות עשרות מדינות קמו בעולם בזמן האחרון.

 

– האם מדינת ישראל היא אחת בין רבות, שווה בין שוות?  – לא ולא!

 

אלא, "מהרה יתקיים בנו 'שמעו עמים ירגזון', מהרה יוסר המסוה מהעולם וידעו כי עם ד' אנחנו, כי יד ד' עלינו לטובה, כי מרכז העולם ומרכז האנושיות אנחנו. אחת היא האמת העומדת לעד, ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית המתהלכת על הארץ בתבנית גוי ששמה ישראל.

המאורע  החשוב ביותר לעולם כולו מאז גלינו מארצנו הוא, שלב העמים חוזר למקומו, לפעום בארצו, והתחיל להזרים חיים לכל האברים כולם לכל האומות."

נגישות