פרשת שופטים

פרשת שופטים
הרב שלום נתן רענן זצ´´ל"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו' צדק צדק תרדף" וכו'. ממשיך להזהיר על התיקונים ביסודות ההויה שעליהם עומד העולם: האמת הדין והשלום. מפני שיסוד הצפיה הוא לבא לאחדות הגמורה, שהיא סוף וחותם התיקון השלם המתבטא במובן האמת, וז"ש "חותמו של הקב"ה אמת", שאין שם שום ענין אחר, וכל הדברים הם להביא לחותם זה. והכלל הוא, שכל זמן שאין התיקון השלם אין האמת בשלמות. ומקצתו איננו כי אם ע"י השלום, שהשלום הנהו מתחלק מקיף הכל וגם בחלקים מתקיים. כמאמרם: "שמו של הקב"ה שלום". כמו שבכתיבה הדבר השלם יוצא מחלקים חלקים בצרוף אות כך השלום יש ערך בכל חלקיו. מה שאין כן האמת נאמר עליה שהיא "חותמו של הקב"ה", כחותם הזה כשמתגלה ומסתלקת החציצה ישנו כולו, ובחלקים איננו מתגלה אף שנמצא במציאות. וזה שמזהיר על הדין, השאיפה להאמת המוחלטת, אולם מעיר על היסוד ש"צדק צדק תרדוף" שזוהי הפשרה יסוד השלום, שרק את זה תשיג ורק ע"י זה תבוא לשאיפת האמת הקיצונית. עם זה מזכיר "לא תקים לך מצבה אשר שנא וכו'" אף שאהובה היתה אצל האבות שנואה כעת. שאצלם היה הכל מאוחד ולא היה צמצום מקום, מפני שכל האמת נתגלתה להם. אבל אחרי חטא העגל וההרתעה מדבור ה', שנצטמצם הכל ולא נתגשם בכל המילוי, אין סגולת הקדושה רק במקום אשר בחר, עד התפשטות האורה המצופה. וממשיך ומזהיר אותם על יסודות ההובלה לאמת: ע"ז, זקן ממרא, עדות, נביא השקר- מהמסונף עד ההבעה האלהית "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" וכו' עם המשך האזהרה והדבור על המלחמה להקדמת השלום, שזהו הדבר האחרון במעלה והראשון למהלך ההתפתחות להעלאה לצפיה התכליתית האמת. "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום". ו"גדול השלום וכו'"מדברי מרן הגאון הרב שלום נתן רענן- קוק זצ"ל(השבת האחרונה לחיי מאורנו זצוק"ל)בשמן רענן ח"א עמ' קל"דמתפרסם לעילוי נשמות בניו של רבינו:

הרב אברהם יצחק רענן זצ"ל

והרה"צ הרב אליהו שלמה רענן הי"ד
נגישות