שר החינוך זבולון המר ז""ל

שר החינוך זבולון המר ז""ל
שר החינוך זבולון המר- יום ירושלים תשמ""א- היכל ישיבת מרכז הרב

 

כבוד הרבנים, כבוד השר ד"ר בורג, הרב דרוקמן, תלמידי הישיבה, מורי ורבותי. לכבוד יום ירושלים ולכבוד ישיבת מרכז הרב רציתי להביא הלכה אחת ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, בפרק ו" הלכה טז, ולנסות ולהבין מה ניתן ללמוד ממנה ביום הזה על מקדש ירושלים, "ולמה אני אומר במקדש בירושלים, קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת ארץ ישראל לעניי תרומות ומעשרות וכיוצא בהן לא קידשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים בידי השכינה, ושכינה אינה בטלה."

הנה יש כאן הבחנה בין קדושתה של א"י, שהרמב"ם פוסק שקדושתה הראשונה בטלה בגלות בבל, עד שעזרא היה צריך לקדשה לדורות, לבין קדושת ירושלים שאיננה בטלה מפני שהיא שכינה, ושכינה אינה בטלה. אולי אפשר להגיד כך, 2 קדושות יש ליהודים, האחת קדושת ארץ ישראל, קשורה בהתחייבות לקיים מצוות מסויימות, תלויה בדבר, קשורה בחובה, באחריות, ואם לא, מפני חטאינו גלינו מארצינו. והשנייה קדושת ירושלים, שהיא אהבה שאיינה תלויה בדבר, בנים ללא תנאים, בנים אתם לה" גם כאשר אינכם נוהגים כבנים, שכינה אינה בטלה, אני ה" השוכן אתכם בתוך טומאתכם, ירושלים חלק מהאהבה הזאת הגדולה הנצחית הקבועה, והיא גם לכם מקור התקווה, מסמלת יאוש מיהודי באשר הוא, יהודי שהיה נרדף ונפלט מחבר את עצמו או, או אם לא את עצמו את ליבו לירושלים גם במובנה של ירושלים שאין מקדש ואין פרחי כהונה ואפילו אין יהודים בירושלים, זוכרים ויודעים שההבטחה קיימת ואיננה בטלה, בעצם לא הרסו מעולם את ירושלים, מפני שירושלים היא השכינה, ושכינה אינה בטלה. אולי אפשר עוד להגיד שקדושת ארץ ישראל היא כמו אבא, שדורש ותובע, יחד עם זאת שהוא אוהב, וקדושת ירושלים, שכינה כמו אמא שנותנת מחלבה תמיד, אהבתה קודמת לכל. זאת גם ירושלים שכולם מסכימים עליה, והיא חלק מהאחדות שלנו, וכולם מרגישים נאמנות ושייכות לירושלים, בעלי השקפות שונות עדות שונות יהודים מחוץ לישראל, לא רק מי שגר בירושלים, וכולם אוהבים אותה מפני שהם יודעים שמעולם לא עזבנו אותה כי שכינה אינה בטלה. כמאמר הירושלמי בחגיגה כעיר שאותה כל ישראל חברים, ואסור פירוד בירושלים, ותפילתנו ביום ירושלים שנעלה ונתעלה בה, היא יוצרת אהבה בין תורה לעם וארץ, וחשוב תמיד לזכור.

וזאת ככה אני מבין את דרכה של מרכז הרב, שהנפש שלנו היא קדושה ובנויה על מצוות ועל דרישות, אבל המסר הגלוי חי ולא ישפיע בעם אם לא נסתפק גם מעבר, שאנחנו אוהבים כל  יהודי כפי שעושה זאת ירושלים, שני הדברים החשובים ביותר בזמנינו, מתן משמעות רוחנית לחיינו כאן, ובניית גשר בין כל חלקי העם, וזאת אנו יכולים ללמוד מישיבת מרכז הרב, וזאת אנחנו יכולים ללמוד מירושלים ומהיום שנקבע לחגיגות שחרור ירושלים.

נגישות