או”ח סימן תנא, האם חמץ נחשב איסורא בלע או היתרא בלע

נגישות