הגדרת מין במינו בתר שמא או טעמא – יו"ד סימן צח

נגישות