ביטול איסור לכתחילה באיסורי דרבנן – יו"ד סימן צט

נגישות