ביטול איסור כשאינו מתכוון לבטלו – יו"ד סימן צט

נגישות