דבר שיש לו מתירין בטרחה או בהפסד – יו"ד סימן קב

נגישות