נותן טעם לפגם שיטות הראשונים – יו"ד סימן קג

נגישות