דין חימום על ידי גוי ושעון שבת – או"ח סימן רנג

נגישות