אמירה לגוי בדבר שיש בו מחלקות הפוסקים – או"ח סימן שח

נגישות