שור ובור שמסרן לחרש שוטה וקטן – בבא קמא ט:

נגישות