אחמד שבר את מכונת הכביסה

אחמד שבר את מכונת הכביסה
הרב נדב סמואלס

שאלה:

עברנו דירה לפני שבוע. חברת ההובלות הייתה בבעלות יהודית והפועלים היו ערבים, במהלך המעבר אחמד (אחד הפועלים) החליק במדרגות ומכונת הכביסה שהייתה על גבו נפלה ונשברה, האם אנחנו פטורים מתשלום  לחברת ההובלות בעקבות הנזק שגרמו לנו?

תשובה:

א. צריך לדעת שיש לפועל ושליח המעביר דברים ממקום למקום דין שומר שכר (בב"מ נח.), ומעיקר הדין שומר שכר חייב כששובר חפץ, גם אם לא היה במזיד, שכן אין זה אונס גמור.

אלא שמבואר במשנה (בבא מציעא פ"ב:), ובשולחן ערוך חו"מ (סימן ד"ש, א), שהמעביר חבית ממקום למקום ונשברה- בין שומר חנם בין שומר שכר, ישבע שלא פשע ופטור.

והטעם הוא, שחז"ל תקנו שהמעביר פטור שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם המעביר חבית לחבירו ממקום למקום, אבל המעביר צריך להישבע שלא פשע.

ובשבות יעקב (ח"ג קעז) ביאר שרק במלאכה זו חז"ל תיקנו פטור לפועל, משום שהיא מלאכה כבידה, ונעשה על פי הרוב דווקא ע"י עניים ואביונים, והיזק זה מצוי, ע"כ פטרו חז"ל.

אמנם כל זה רק לענין שהפועל פטור על הנזק שנעשה.

אבל נחלקו האחרונים האם צריך לשלם לפועל את שכרו.

הסמ"ע (שג, ב) מחייב לשלם לפועל את שכרו, ואילו הט"ז כותב שפטור, ודייק כן מהרמב"ם, וכתב ערוה"ש שדברי הט"ז נראים עיי"ש. ומכל מקום גם לדבריהם ממידת חסידות יש לשלם לפועל עני את שכרו כמו שמבואר בגמרא בסוף הפרק (פג.). 

ב. כיון שאחמד הוא לא בכלל 'כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור'. מבואר בשולחן ערוך (ש"א, ח) שיהודי השומר עבור גוי אין לו דין שומר של התורה, ופטור משבועת השומרים מגניבה מאבידה ומפשיעה. ומסתבר שחייב רק במה שמחייבים הערכאות.

נחלקו האחרונים האם גוי ששומר עבור יהודי יש לו דין שומר:

שיטת הנתיבות (עב, נג) והשער משפט (שא), שכמו שבנזיקין גוי שהזיק לישראל אע"פ שאינו בכלל רעהו של התורה חייב מפני הדרשה של "ראה ויתר גויים" (ב"ק לח.), הוא הדין שגוי ששומר לישראל חייב בדיני שמירה מצד הפסוק הנ"ל.

מאידך, הסמ"ע (ש"א יב) וקצות החושן (עב, מג) סוברים שדרשה זו נאמרה רק לגבי נזקין, ולא מצאנו דרשה זו בשומרים, לכן גם גוי ששומר עבור ישראל פטור מדיני שומרים. וע"ע אחיעזר (ח"ג לז).

למסקנה בשאלה שלנו יש לפטור את אחמד מלשלם על הנזק:

א. לפי הסמ"ע והקצות הוא פטור לגמרי מדיני שומרים ולפ"ז אחמד פטור.

ב. גם למחייבים גויים בדיני שומרים, אם מה שנחייב את אחמד יגרום הפסד ליהודי שחברת ההובלות בבעלותו, הגוי פטור, שהרי כתב השער משפט שלא מחייבים את הגוי מדין "ראה ויתר גויים" כשיהודי אחר יפסיד, ומכיון שאם אחמד יתחייב לשלם חברת ההובלות תפסיד, אין לאחמד דין שומר לכו"ע, וא"כ אחמד פטור.

אלא שלמרות שאחמד פטור מתשלום הנזק הוא מפסיד את שכרו כמו שכתבו הט"ז וערוה"ש, ועוד מסתבר שחלק מהתשלום לחברת ההובלה הוא גם כדי שתשמור על החפצים.

א"כ ודאי שאפשר להוריד משכר ההובלה את מחיר הובלת מכונת הכביסה (ע' ב"מ צט: כיצד שמין את השווי).

וייתכן שמסתכלים על כל שווי ההובלה כדבר אחד, ולא על כל חפץ בפני עצמו, וא"כ אפשר להוריד להם יותר,לכן עדיף להגיע איתם להסדר ולשלם להם פחות.

נגישות