הודאת בעל דין – דעת האדם בקביעת ההלכה – בבא מציעא ג:

נגישות