שליחות לדבר עבירה והמסתעף בסוגיא – בבא מציעא י:

נגישות