העיף בטעות טלפון של חברו לכביש כמה צריך לשלם?

העיף בטעות טלפון של חברו לכביש כמה צריך לשלם?


הרב בנימין פלהיימר

שאלה:
ראובן חיכה לאוטובוס בתחנה ליד מקום עבודתו לפתע הבחין באוטובוס שהגיע במהירות ולא עצר. ראובן הרים את ידו כדי לסמן לנהג לעצור ותוך כדי כך העיף את הטלפון של חברו הטוב אייל שעמד לידו ישר לכביש והטלפון נדרס על ידי האוטובוס. אייל הלך לתקן את הטלפון וכעת דורש מראובן לשלם לו 1000 ש"ח בגין עלות התיקון ובגין הפסד יום עבודה. ראובן טוען שהוא פטור מתשלום כיון שלא הזיק בכוונה. מי צודק?

הצעה לתשובה:

המשנה מסכת בבא קמא פרק ב משנה ו כותבת:

"אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן. סימא את עין חברו ושבר את הכלים משלם נזק שלם".

וכן פוסק הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א הלכה יא:

"אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן בין שכור אם חבל בחבירו או הזיק ממון חבירו משלם מן היפה שבנכסיו. במה דברים אמורים שהישן חייב לשלם בשנים שישנו כאחד ונתהפך אחד מהן והזיק את חבירו או קרע בגדו, אבל אם היה אחד ישן ובא אחר ושכב בצדו זה שבא באחרונה הוא המועד ואם הזיקו הישן פטור, וכן אם הניח כלי בצד הישן ושברו הישן, פטור שזה שהניחו הוא המועד שפשע."   

כלומר יש לאדם אחריות ממונית מלאה על מעשיו ונזקיו, בין בשוגג בין במזיד בין באונס ובין ברצון. אע"פ שמצאנו מקרים שפטור כמו שמציין הרמב"ם לגבי אדם שישן ואחר כך הניחו כלים לידו שפטור וכן מביאים התוס' (בב"ב צג: ד"ה "חייב") דין זה בשם הירושלמי. אמנם במקרה המתואר בשאלה, למרות שאין כאן כוונה להזיק, ודאי שאין כאן אונס גמור אלא חוסר תשומת לב, ולכן צריך לשלם את הנזק של הטלפון.

לגבי נהג האוטובוס ודאי שפטור שהרי זה ודאי אונס גמור.

כמה צריך לשלם?

מדין הגמרא כתוב שצריך לשלם את הפחת של הדבר הניזוק. דהיינו כמה היה שוה לפני הנזק אילו היה נמכר וכמה שוה כעת למכירה. לפי זה במקרה שלנו שהטלפון נדרס לכאורה אין אפשרות למכור אותו כך, וממילא היה צריך לשלם את כל הערך של הטלפון לפני שנשבר.

אמנם הש"ך (חו"מ סימן צה ס"ק יח) כותב שבמקרה שאפשר לתקן את הנזק יכול לתקן או לשלם את עלות התיקון, וממילא גם במקרה שלנו ככל שעלות התיקון נמוכה יותר מערך המכשיר ישלם את התיקון.

לגבי פיצוי על הפסד ימי עבודה פטור כיון  שזה לכל היותר גדר של 'מבטל כיסו של חברו' שנחשב כגרמא ופטור מתשלומין (ירושלמי בבא מציעא פ"ט ה"ג, ש"ך חו"מ רצ"ב ס"ק טו).

בשולי הדברים: היה מקום לדון האם עצם ההפלה של המכשיר לכביש נחשבת כנזק ישיר או כגרמא, שכן למעשה מה ששבר את הטלפון זה האוטובוס ולא עצם הנפילה, אמנם מסתבר יותר להגדיר זאת כנזק ישיר כיון שמדובר על כביש שנוסעות מכוניות ובפרט שהאוטובוס כבר היה ממש כאן.

לסיכום:

צריך לשלם רק את עלות התיקון (בהנחה שהנזק למכשיר היה יותר גבוה מעלות התיקון). ולא את הפסד ימי העבודה.

נגישות