• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחה לפרשת ויגש

שיחה לפרשת ויגש

ו טבת תשס"ט

“מוסיף והולך”

“מוסיף והולך”

עיון בדברי מרן הרב קוק זצ"ל מספרו "עולת ראי"ה"עיונים בדברי הרב זצ"ל: "מוסיף והולך" עולת ראיה, ח"א, עמ" תלב-תלג מסכת שבת (דף כא, ב): תנו רבנן: מצות חנוכה וכו" והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך וכו". אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, זה נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו - דמעלין בקדש ואין מורידין. דברי הגמ" צריכים ביאור: מה הקשר בין...

דבר נפתלי מוזס לע”נ בנו אברהם דוד הי”ד

דבר נפתלי מוזס לע”נ בנו אברהם דוד הי”ד

בס"ד מי שראה אותו, הנער הבלונדי הצנום והשקט, בעל העור הבהיר המחוספס בחצ"קונים האופייני לגילו ה-עשרה, בדרך כלל נמשך אל עיניו הכחולות הבוהקות שהביטו ללא מנוחה אל העולם.    מי שלמד איתו התרשם מזיכרונו, מבקיאותו: שינון בעל פה כל סדר זרעים, מועד וטהרות; הערה על שגיאת דפוס בציטוט מן המקרא שציין את הפסוק הלא נכון. מי ששמע אותו קורא בתורה היה מתרשם מדייקנותו—שווא נע, שווא נח, מפיק—בוטאו כולם כהוגן.   אך זיכרונותיי עבים, גדושים, רוויי-ממדים יותר. הם עשויים מהלילות האין סופיים מלאי בכי של תינוק שלא מצליח לישון. של צחוקים בנשיקות על הבטן בהחלפת חיתול, ומהתפלאות מפרפר שרקד מולנו על...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד