• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

מצוות לאו להנות ניתנו / טו:

מצוות לאו להנות ניתנו / טו:

מצוות לאו להנות ניתנו/ טו:  הגמרא (טו:) מעמידה את דברי המשנה: "האומר לאישה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו", במקרה שאומר לאשתו "הנאת תשמישך עלי". ומקשים הראשונים, מדוע הבעל נאסר בתשמיש הרי מצוות לאו להנות ניתנו. הר"ן מתרץ, שמצוות לאו להנות ניתנו זה גדר רק לגבי הנאה רוחנית שיש לאדם  מן המצווה. אולם, כאשר ישנה הנאה גופנית בעשיית המצווה לא אמרינן בזה מצוות לאו להנות ניתנו. אשר לכן, כשאומר "הנאת תשמישך עלי" הנדר חל מפאת שיש לו הנאה גופנית בתשמיש בנוסף להנאה הרוחנית. דבר זה מוכח הוא בגמ" ר"ה (כח.) שהנודר מן המעיין מותר לו לטבול בימות הגשמים,...

“כאילו התקבלתי” / כד.

“כאילו התקבלתי” / כד.

"כאילו התקבלתי" - מדין התרה או מדין קיום הנדר "כאילו התקבלתי" - מדין התרה או מדין קיום הנדר / כד. הגמרא (כד.): "קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה נוטל לבנך כור של חיטין...הרי זה יכול להתיר את נדרו שלא ע"פ חכם, שיכול לומר לו כלום אמרת אלא בשביל כבודי, זהו כבודי".  הנה, נחלקו הראשונים מהו הטעם שאין הנדר חל, האם מטעם התרה דנאמן לומר דאדעתא דהכי לא נדר והוי כנדר טעות, או מטעם דהתקיים התנאי כמו"ש: "זהו כבודי". הרא"ש (ד"ה "שלא") נקט כך: "ואי"צ שאלה, אע"פ שכל פתח וחרטה עוקר הנדר מעיקרו ואעפ"כ צריך שאלה לחכם, האי פתחא מוכחת...

טהרה וחינוך

טהרה וחינוך

טהרה וחינוך "זאת חוקת התורה. . . ויקחו אליך פרה אדומה". לשון "חוקה" בא ללמדנו לקיים את המצווה מצד המצווה ללא טעם, ולא על עצמו בא ללמד אלא על התורה כולה - כולה חוקה (וכפי שמבואר ברמב"ם סוף הלכות מעילה). גם הכתוב: "זאת התורה אדם כי ימות באוהל" - "אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה", על אף שנכתבה כאן בפרשת פרה, נוגעת היא לכל התורה כולה, אלא שנכתבה כאן. יסודה של טהרה הוא עניין פנימי. מובא בשמו של הרבי מקוצק, מדוע טהור שנגע בטמא הטהור נטמא, למה לא להיפך, שהטמא יטהר, וביאר כי הטהרה אינה מתבטאת בחיצוניות,...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד