• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

הצורך בגדר “בית” לצורך הדלקת נר חנוכה

הצורך בגדר “בית” לצורך הדלקת נר חנוכה

  קודם כל, נתחיל בעובדה שלא הוזכר בגמרא גדר אחר חוץ מהדלקה במבנה של בית. יש בעובדה הזאת כבר הערה כנגד הפוסקים שרצו לחדש שיש מושג של הדלקה בלי מבנה של בית.   פשטות הלשון של בית בחנוכה זה כמו שרש"י אומר בסוכה (ג:) ד"ה "הא לא וכו""- "דכל בית עשוי לדירת קבע תמיד." שם הוא מדבר על גדר כללי של בית בכהת"כ. דהיינו שצריך בית שאדם דר בו בצורה קבועה.   הסברא בזה היא עפ"י המדרש מעשה חנוכה. ראיתי להביא בתשובה את כל המדרש להראות שהיונים רצו לפגוע בחיי המשפחה הישראליים. הם נעזרו בצורה מעשית בגזירות שיש להם נגיעה...

מהרה יבנה המקדש

מהרה יבנה המקדש

  הגמ' בתענית י"ז ע"א אומרת: "תנו רבנן מפני מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים - שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב ויבואו ויסייעו להם. מפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה - מפני שהן עסוקין תמיד בעבודה. מכאן אמרו: כל כהן (רש"י: בזמן הזה) שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועין שם (רש"י: ... קבועין, שלא נתחלל בית אב שלו להיות מגואל מן הכהונה ויודע שראוי בית אב שלו לעבוד) - אסור לשתות יין כל אותו היום. במכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי...

פרשת יתרו

פרשת יתרו

    שיחה לפרשת יתרו בפרשתנו, פרשת יתרו, אנו מגיעים לנקודת השיא של הספר "שמות", הוא ספר הגאולה, כפי הגדרת הרמב"ן. "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך", נאמר למשה עם ראשית שליחותו, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה". במעמד הר סיני ובקבלת התורה באה הגאולה לשלימותה ולהשלמתה. כאן הולכת גם ומתבררת המשמעות המתוכננת החזויה מראש של השעבוד שקדם לה לגאולה, שהודע עליו לאברהם בברית בין הבתרים. הכל מתפתח בישראל שלא כדרכו של עולם. בדרך יחידית, מופלאה במינה, היתה הולדת העם, ובדרך יחידית מופלאה היתה גם קבלת התורה היא חוקת חייו, אשר לפיה הוטל עליו לעצב את...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד