• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחה לפרשת נשא

שיחה לפרשת נשא

  ב"ה שיחה לפרשת נשא   בין הענינים השונים שבהם דנה פרשתנו, פרשת נשא, תופסת מקום מיוחד פרשת הנזירות, במופלא שבה, ובהערכה השונה שאנו מוצאים בחז"ל ובמפרשי התורה, בעקבות ביטויים שונים של התורה כלפי התנהגות זו שאדם מקבל על עצמו. "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'". התורה עצמה אינה מחייבת את האדם בנזירות, אין גם חיוב לקבל על עצמו נזירות. במנוגד לשאר מצוות התורה שחיובן ברור וציווין מוחלט ואין אתה בן-חורין להפטר מהן, הרי הנזירות תוצאה של יזמה עצמת היא. אולם אף על פי כן אפשר לראות שהתורה רואה זאת...

שבח או תוכחה? – פרשת דברים

שבח או תוכחה? – פרשת דברים

 ?שבח או תוכחה"אלה הדברים אשר דיבר משה" (דברים א" א"), מסביר רש"י "אלה" דברי כיבושים, זוהי התוכחה של משה לעם ישראל. והנה בהמשך אומר משה (דברים ב" ט"ז): "...ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם וידבר ד" אלי לאמר". מסביר רש"י, שכל זמן שדור המרגלים היו בחיים לא נתייחד עם משה הדיבור, "ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל". משה אומר לישראל - תראו, נבואה באה אלי רק בזכותכם, בזכות כלל ישראל. לכאורה אין זו תוכחה, אלו הם דברי שבח לעם, שבזכותו משה זוכה לנבואה, היכן דברי הכיבושים?מכאן נוכל להבין מהי משמעותם של דברי כיבושים. הפרשיות...

הכרה בכישלון – ליום הכיפורים

הכרה בכישלון – ליום הכיפורים

  הכרה בכישלון "שובה ישראל עד ד" אלוקיך כי כשלת בעווניך". זהו אחד מיסודות התשובה, האדם צריך לדעת שהוא נכשל. לא רק שלא עשה מצוות, אלא היה כשלון. לא להטיל את האחריות על מישהו אחר. התשתית של התשובה היא שאדם יש לו את ההכרה של "כי כשלת בעווניך". האדם צריך לדעת שלא לטשטש, חשבון המעשים הוא שלי, ואני נכשלתי, ואז יכול האדם להתרומם. לא רק בגלל שכתוב בשולחן ערוך שצריך לומר "אשמנו בגדנו" אומרים זאת, אלא האדם צריך לדעת שהיה לו כשלון, ואז הוא יכול לתקן. מפני שאם אינו מרגיש בכשלון, אינו יכול לתקן. לא עושים תשובה אגב אורחא, לכן...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד