• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

תפקידנו לעת הזאת

תפקידנו לעת הזאת

תפקידנו לעת הזאת כתב הרמב"ם בספר המצוות ל"ת נ"ח: "שהזהירנו מלירא מן הכופרים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם, אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד כנגד העם האחר, וכל מי שיסוג אחור ויברח, כבר עבר על ל"ת, והוא אמרו יתעלה, "לא תערוץ מפניהם" (דברים ז" כ,א) ונכפלה האזהרה ואמר "לא תיראום (ג" כ"ב) ונכפל הצווי בזה העניין הרבה, כלומר שלא יברחו ושלא ישובו לאחור בעת המלחמה, כי בענין זה אפשר לקיים אמונת האמת", עכ"ל הרמב"ם. ונ"ל שאם כי לכאורה משמע שהאזהרה הנ"ל היא רק על הלוחם, אבל מהמקור של הרמב"ם נראה שסובר שהאיסור הוא לא רק על הלוחם, אלא לעם בכללו שהרי הפסוקים...

הידור מצוה עד שליש

הידור מצוה עד שליש

הידור מצוה עד שליש    גמ" דף ט:"אמר רבי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש ואסיקנא דבהידור מצוה עד שליש מן המצוה". ופירש רש"י ז"ל שאם מוצא ב" ספרי תורה לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את הדור דתניא "זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית וציצית נאה" עכ"ל. והרא"ש בב"ק כתב אם מצא אתרוג שהוא ראוי לצאת בו שהוא כאגוז יוסיף שליש לקנות יפה ממנו ולא שיהיה מחויב לקנות אתרוג היפה ממנו שימצא בתוספת שליש על אתרוג שחפץ לקנות. עכ"ל.  ובסוכה פ"ג סימן יב הביא הרא"ש מימרא דרבי זירא...

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה

הספדים בלוויהוי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה הראשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א "וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא כהאי" חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא (ב"ב צא, ב): "אמר רב: אותו היום שנפטר אברהם אבינו, עמדו כל גדולי העולם בשורה ואמרו: אוי לו לדור שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה".שני אוי, אוי לעולם - כל רבני העולם שקשורים אליו, בשאלות ותשובות בעצה והדרכה.אבל "אוי לספינה שאבד קברניטה", בעולם אם אבד מנהיג, יש מנהיג אחר. אבל ספינה שהיא מטורפת בים והקברניט שלה באמצע, במצב הכי קשה אבד, אז הספינה מטורפת בים ואין מי שינהיג אותה.רבותי, זה המצב הקשה, אוי לנו שהגענו...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד