• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

נוסח ברכת ספירת העומר

נוסח ברכת ספירת העומר

  נוסח ברכת ספירת העומר אופן הביצוע של מצוות ספירת העומר המוכרת לנו הינה ברכה "אקב"ו על ספירת העומר" ואז קיום המצווה שהיא מעשה הספירה "היום יום אחד לעומר". אך ישנה דעה של הראבי"ה שהנוסח הוא "אקב"ו על ספירת העומר שהיום יום אחד לעומר". כלומר המצווה של הספירה נכללת בברכה.   בספר הררי קדם להרב מיכל שורקין בשם הגרי"ד סולובייצ'יק מבוסטון זצ"ל בחלק ב' סי' ק"ו רוצה לומר שזו גם דעת השו"ע המביא דעה זו בב"י.   ולכאורה דיעה זו תמוהה. בכל המצוות אנו מברכים ולאחר סיום הברכה מיד מתחילים במעשה המצווה ואין קשר מהותי בין הברכה למעשה. (להוציא אולי...

הקדמה לקבלת התורה

הקדמה לקבלת התורה

מתוך שיחה לקראת חג השבועות תשמ"ו, הופיע בספר "עת לכל חפץ"  הקדמה לקבלת התורה  א "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר וייחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו ה" מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי. ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (שמות...

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם   ידועה היא תשובת רבינו, הרצי"ה, לאותה קבוצת רבנים ומלמדים שפנו אליו לאחר מלחמת ששת הימים בהצעה שאם הר הבית בידינו הגיע הזמן לבנות מקדש!   בניין המקדש אינו מצווה המוטלת על היחיד אלא על הציבור כולו ישנו סדר הכרחי שנפסק ברמב"ם ריש הלכות מלכים: העמדת מלך הכרתת זרע עמלק ורק בסוף בניית בית הבחירה. ראשית כל, יש לבסס את מלכות ישראל, טען.   מרן הראי"ה, מוסיף הרב אבינר במאמרו ההר והבית (עם וארצו ח"א), היה ודאי ציוני גדול שתמך בכל פעולה של עליה לארץ בכל יוזמה של בנין הארץ ע"י כל חלקי האומה,...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד