הלכה

האיסור לגור באותה חצר אחרי גירושין

האיסור לגור באותה חצר אחרי גירושין
אבן העזר, הלכה, הרב שמעון שורץ, רבנים, שיעורים

תוכן: שיטת רש”י בסוגיה שיטת הרי”ף שיטת הר”ן שיטת הרמב”ם ביאור שיטות הראשונים ביאור מחלוקת הרמב”ם והרמ”ך הצגת הסוגיא בכתובות (כז:): “מתני’. אמר ר’ זכריה בן הקצב: המעון הזה! לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו, אמרו לו: אין אדם מעיד על עצמו. גמ’. תנא: ואעפ”כ ייחד לה בית בחצרו, […]

העילות לגירושין

העילות לגירושין
אבן העזר, הלכה, הרב דניאל בן אליהו, רבנים, שיעורים

תוכן: טעם האיסור כמי נפסקה ההלכה האם יש בזה איסור וגדרו זיווג ראשון וזיווג שני סיכום בקצרה של שיטות הפוסקים למעשה פתיחה במשנה סוף גיטין (צ.) נחלקו התנאים מהם העילות לגירושין: “בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוות דבר שנאמר כי מצא בה ערוות דבר. ובית הלל אומרים […]

כתיבת שם האב בגט – גט שליחות של גיורת

כתיבת שם האב בגט – גט שליחות של גיורת
אבן העזר, הלכה, הרב אברהם גאופטמן, רבנים, שיעורים

הרב אברהם גאופטמן ביה”ד קיבל מכתבו של הגאון הרב נטע צבי גרינבלט שליט”א, אשר ערך וכתב את גט השליחות אשר צריך להימסר לאישה הנמצאת כאן בבאר שבע. זאת לאחר שביה”ד בירר זה מכבר עם האישה את שמה. וז”ל מכתבו המצורף לגט השליחות: “אחרי שדיברתי עם המתגרשים שאמרו שהאמא של המתגרשת היתה נכרית, והמתגרשת נתגיירה וכו’, […]

מתנות ההורים לזוג

מתנות ההורים לזוג
אבן העזר, הלכה, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. המצווה המוטלת על האב ב. רצון הנותן בשיטת רב האי גאון ג. יכולת החזרה לאחר הנתינה ד. ירושה מכח החתן ה. ירושת המתנות בתקופת האירוסין ו. תקנות ר”ת ושו”ם ז. זכות התביעה לקבלת המתנה ח. הזוכה בקנין אמירה ט. מתנות המוכנסות ע”י הזוג עצמו י. חוסר אחידות בין נותני המתנה יא.יכולת הקנאה באמירה […]

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור
אבן העזר, הלכה, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. החיוב לתת לאלמנה מדור. ב. שיפוץ הבית. ג. זכויות האישה בבית. ד. השוואת מדור אלמנה לשוכר. ה. סיכום. ו. תשובות לדינא. שאלה בעלה של אישה שהתחתנה בנישואים שניים נפטר. כעת האישה גרה בדירה ישנה ומוזנחת שהיתה שייכת לבעל השני. היורשים של הבעל השני (שאינם בניה) כבר נשואים ועזבו את הבית לפני שנים. כעת […]

החיוב להשכיר עצמו לפועל כדי לשלם מזונות

החיוב להשכיר עצמו לפועל כדי לשלם מזונות
אבן העזר, הלכה, הרב דניאל בן אליהו, רבנים, שיעורים

בדין זה של החובה של האדם להשכיר עצמו לפועל בכדי לממן את המזונות לאשתו נחלקו רבותינו הראשונים, ומקור דין זה בגמרא כתובות (סג.): “מתני’. המורדת על בעלה – פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת, ר’ יהודה אומר: שבעה טרפעיקין… גמ’. מורדת ממאי? רב הונא אמר: מתשמיש המטה, ר’ יוסי ברבי חנינא אמר: ממלאכה. תנן: וכן […]

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף
אבן העזר, הלכה, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

תוכן: הקדמה חיוב הכתובה בעקבות ירדת ערך הכסף והחלפת המטבע דברי הגמרא בב”ק גבי מטבע שנפסל או הוסיפו עליו מטבע שפחת תשובת ר”י מגאש בפרעון חוב חוב הצמוד למטבע אחר סיכום הסוגיות הדין בכתובה דברי האחרונים בגביית כתובה כאשר הוסיפו על המטבע האם יש דינא דמלכותא במטבע הכלכלה פעם מול הכלכלה היום מה הדין היום […]

חופה ללא יחוד

חופה ללא יחוד
אבן העזר, הלכה, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

מנהג ק”ק האשכנזים בארץ ישראל לעשות חדר יחוד מיד לאחר החופה, אע”פ שמנהג זה לא היה קבוע בכל הקהילות כל הדורות כעדותו של הרב ערוך השולחן והרב ה’מקנה’ ועוד, כעת הזאת הוא מנהג פשוט, אולם אצל ק”ק הספרדים אין מנהג כזה לא בארץ ולא בחוצה לארץ, אך חדשים מקרוב באו מקנאת אישה בחברתה להנהיג מה […]

החזרת הטבעת לאחר נישואין

החזרת הטבעת לאחר נישואין
אבן העזר, הלכה, הרב חיים פופר, רבנים, שיעורים

תוכן: פסיקת שולחן ערוך ונושאי כליו סוגיית הגמרא טעם החזרת הקידושין פסיקת הרמ”א לאור דברי הרשב”א והריטב”א שיטת החזו”א שיטת החת”ם סופר (אהע”ז קה) קידושין בטבעת סיכום שאלה האם כאשר גירש אשה מן הנישואין חוזרת טבעת הקידושין, ומדוע? פסיקת שולחן ערוך ונושאי כליו פוסק השו”ע (נ, א): “המקדש את האשה, בין שחזרה היא בה ובין […]

גדר שוטה

גדר שוטה
אבן העזר, הלכה, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

א] במקרים רבים אנו נפגשים עם אנשים שאינם רגילים, אך הם כשירים לכל דבר וענין, וראיתי להתבונן מהו האדם הקרוי “שוטה” לעניין שאינו חייב במצוות או שאינו יכול להעיד וכיוצא בזה והאם יש הבדל בין המקרים השונים. ואחל בעז”ה בגמ’ בחגיגה (ג:) שהיא מקור ותחילה לדין זה: “תנו רבנן: איזהו שוטה? היוצא יחידי בלילה, והלן […]

דרישה וחקירה בעדי נשים

דרישה וחקירה בעדי נשים
אבן העזר, הלכה, הרב יאיר הגר, רבנים, שיעורים

שאלה אשה הבאה להרשם לנישואין, והיא עולה מחו”ל, ושני עדים ששמעו על כך באו והעידו בבי”ד כי הם זוכרים שהיא התחתנה בחו”ל ליהודי שאינו בארץ (ואין אפשרות ליצור עימו קשר), בעדותם סיפרו על מקום הנישואין ושנת הנישואין אך אינם זוכרים את תאריך הנישואין (יום וחודש). האשה מכחישה לחלוטין את דבריהם. תשובה חלק א’ – דין […]

בגדר עדי קיום בקדושין

בגדר עדי קיום בקדושין
אבן העזר, הלכה, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: אומדנא בעדי קידושין עדי קידושי ביאה גדר עדי קידושין קצות ופנ”י: הקיום־ יכולת הבירור לעלמא ידיעת העדים כמגדירה את הקיחה בעיית קרוב או פסול במעמד הקידושין ע”א שחרית וע”א בין הערביים מסקנת הדברים להלכה שאלה חתן וכלה מעוניינים לערוך את מעמד הקידושין בינם לבין עצמם, ומציעים שתהיה מצלמת וידיאו שתשדר את המתרחש בשידור ישיר […]

נגישות