הלכה

רצון הבעל בכתיבת הגט

רצון הבעל בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מאיר שרעבי, רבנים, שיעורים

תוכן: הצגת השיטות בסוגיא דעות הפוסקים בפסק וטעם הסוגיה רצון הבעל בכתיבה פסול החתימה מצד ביטול הגט שאלה אם כפו את הבעל בכתיבת הגט שלא כדין, אך הוא בדיעבד הסכים, והביע רצון לתת את הגט- האם הגט כשר? אם כתבו את הגט שלא כפי רצון הבעל, כגון שהבעל רצה עדים מסוימים אך חתמו עדים אחרים, […]

מינוי שליח בשיחת וידיאו

מינוי שליח בשיחת וידיאו
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

שאלה כהיום שיש יכולת לדבר בשיחת וידאו כדבר איש אל רעהו ממש, אם ימנה בעל סופר ועדים באופן הזה, האם יחשב למינוי הכשר לכתיבת גט או לא? תשובה א) איתא בגמ’ (גיטין עב.): “עד שישמעו קולו- לאפוקי מרב כהנא”, שהתיר כתב ידו בחרש. ונחלקו הפוסקים האם דווקא חרש אינו יכול לכתוב הואיל ודעתו משובשת או […]

קנין הגט ע”י האשה

קנין הגט ע”י האשה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב חיים פופר, רבנים, שיעורים

תוכן: א. האם צריך קניין האם שייך קניין בע”כ? ב. האם מועיל קניין 1. מה דין קניין חזקה? 2. מהו קניין יד סיכום הדברים ביאור סדר נתינת הגט שאלה: מהו סדר נתינת הגט מעיקר הדין, ובאלו קניינים האשה קונה את הגט? א. האם צריך קניין איתא בגמרא (עז.): תנו רבנן: “ונתן בידה” אין לי אלא […]

תפקיד האמירה בנתינת הגט

תפקיד האמירה בנתינת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. נקודות הספק ב. מקורות הסוגיא ג. שיטת הרמב”ם ד. שיטת תוס’ ה. מקור הדין ו. כיוונים בדעת תוס’ ז. משמעויות הלכתיות א. נקודות הספק הנותן גט לאשתו צריך שיאמר לה הרי זה גטיך. כפי שיבואר בהמשך. יש לעיין בדין זה בשלוש נקודות. א. מה המקור שצריך אמירה. ב. האם הצורך באמירה הוא מדאורייתא […]

כתיבת הגט

כתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: א. אמירה- דאורייתא או דרבנן ב. מהי האמירה בגט ג. הגדרת ‘ושלחה’ ד. האם הגט מסמך ומציאות לעצמו ה. ביטול גט ו. עדי מסירה כרתי ז. וכתב לה א. אמירה- דאורייתא או דרבנן נדון בדברינו בענין הגדרת מעשה הכתיבה של הגט האם הוא חלק מהגירושין או לא ונביא מס’ נ”מ בזה בס”ד. ויש לדעת […]

שליחות בכתיבת הגט

שליחות בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בניהו בן שושן, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה ראשונים הסוברים שלא צריך שליחות ראשונים הסוברים שצריך שליחות נפקא מינות בין שיטות הראשונים פתיחה נחלקו הראשונים האם כתיבת הגט צריכה להיות בשליחות הבעל או שדי בציווי של הבעל בכתיבת הגט. שורש הדיון נפתח בסוגיה בגיטין כב: במשנה: “הכל כשרין לכתיבת הגט אפילו חרש שוטה וקטן”. ובגמרא: “והא לאו בני דיעה נינהו. אמר […]

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. פתיחה ב. הצורך בכך שהגט לא יהיה של אדם אחר ג. דין הקנאת הגט לבעל 1. ראשונים הסוברים שלא צריך קניין 2. שיטת הראשונים שבשליח לא צריך קניין 3. ראשונים הסוברים שצריך קניין 4. סיכום ד. סוגיות נוספות 1. דין גט גזול 2. גט באיסורי הנאה ה. סיכום ומסקנה א. פתיחה האם הגט […]

האיסור לגור באותה חצר אחרי גירושין

האיסור לגור באותה חצר אחרי גירושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמעון שורץ, רבנים, שיעורים

תוכן: שיטת רש”י בסוגיה שיטת הרי”ף שיטת הר”ן שיטת הרמב”ם ביאור שיטות הראשונים ביאור מחלוקת הרמב”ם והרמ”ך הצגת הסוגיא בכתובות (כז:): “מתני’. אמר ר’ זכריה בן הקצב: המעון הזה! לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו, אמרו לו: אין אדם מעיד על עצמו. גמ’. תנא: ואעפ”כ ייחד לה בית בחצרו, […]

העילות לגירושין

העילות לגירושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב דניאל בן אליהו, רבנים, שיעורים

תוכן: טעם האיסור כמי נפסקה ההלכה האם יש בזה איסור וגדרו זיווג ראשון וזיווג שני סיכום בקצרה של שיטות הפוסקים למעשה פתיחה במשנה סוף גיטין (צ.) נחלקו התנאים מהם העילות לגירושין: “בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוות דבר שנאמר כי מצא בה ערוות דבר. ובית הלל אומרים […]

כתיבת שם האב בגט – גט שליחות של גיורת

כתיבת שם האב בגט – גט שליחות של גיורת
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אברהם גאופטמן, רבנים, שיעורים

הרב אברהם גאופטמן ביה”ד קיבל מכתבו של הגאון הרב נטע צבי גרינבלט שליט”א, אשר ערך וכתב את גט השליחות אשר צריך להימסר לאישה הנמצאת כאן בבאר שבע. זאת לאחר שביה”ד בירר זה מכבר עם האישה את שמה. וז”ל מכתבו המצורף לגט השליחות: “אחרי שדיברתי עם המתגרשים שאמרו שהאמא של המתגרשת היתה נכרית, והמתגרשת נתגיירה וכו’, […]

מתנות ההורים לזוג

מתנות ההורים לזוג
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. המצווה המוטלת על האב ב. רצון הנותן בשיטת רב האי גאון ג. יכולת החזרה לאחר הנתינה ד. ירושה מכח החתן ה. ירושת המתנות בתקופת האירוסין ו. תקנות ר”ת ושו”ם ז. זכות התביעה לקבלת המתנה ח. הזוכה בקנין אמירה ט. מתנות המוכנסות ע”י הזוג עצמו י. חוסר אחידות בין נותני המתנה יא.יכולת הקנאה באמירה […]

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור

הזכויות הממוניות שיש לאלמנה במדור
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. החיוב לתת לאלמנה מדור. ב. שיפוץ הבית. ג. זכויות האישה בבית. ד. השוואת מדור אלמנה לשוכר. ה. סיכום. ו. תשובות לדינא. שאלה בעלה של אישה שהתחתנה בנישואים שניים נפטר. כעת האישה גרה בדירה ישנה ומוזנחת שהיתה שייכת לבעל השני. היורשים של הבעל השני (שאינם בניה) כבר נשואים ועזבו את הבית לפני שנים. כעת […]

נגישות