פרשת בא

פרשת בא

פרשת בא
פרשת בא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא, רבנים

“מעיד אני עלי שמיים וארץ” הגמרא ביבמות (ט”ז.) מספרת ש”בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין… והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם גדול היה, ועיניו קמו מלבא לבית המדרש… אמר להם… מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים: צרת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרין מעשר עני […]