גמרא

“שרגא בטיהרא מאי אהני”

“שרגא בטיהרא מאי אהני”
בוגרים: הרב יוני דון יחיא, גמרא, שיעורים

  אם נחלק את השנה לשני חלקים מרכזיים – קיץ וחורף, נגלה דבר מעניין. כל מועדי התורה ממלאים רק את החלק הקייצי, מפסח שבא באביב, דרך שבועות, רה”ש ויו”כ, ועד סוכות שבו מתחילים להזכיר גבורות גשמים. אח”כ יש חצי שנה שבה אין כלום. רק במהלך הדורות נוספו שני מועדים מדרבנן, ושניהם בחורף – חנוכה ופורים. […]

מסכת סוטה – עריפת עגלה דף יד.- יד:

מסכת סוטה – עריפת עגלה דף יד.- יד:
גמרא, הרב מרדכי שנדורפי, שיעורים

עריפת עגלה / יד.- יד:   תוכן: א. סוגית הגמרא ב. הסבר הכס”מ ברמב”ם וביאורו ג. הסבר הרדב”ז ברמב”ם ד. קושיות על הסבר הרדב”ז ה. הסבר ה”שבט הלוי” ברדב”ז ו. הסבר ה”נחל איתן” ברמב”ם ז. סיכום   א. סוגית הגמרא המשנה (ב.) אומרת: “עריפת עגלה בשלושה דברי ר” שמעון, ר” יהודה אומר בחמישה”. והגמרא (יד.) […]

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.
בוגרים: רפאל אזוגי, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

שבועה על המצוות / ח. הנה, בגמ” (ח.) איתא: “מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה”.  לכאו”, ההבנה הפשוטה בסוגיא היא, ששבועה לא חלה לקיים את המצוות, שמושבע ועומד מהר סיני, אלא הפס” חידש לזרוזי […]

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:
בוגרים: נתנאל רוזן, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

תנאים בנדרים[1]/ יד:  הנה, הגמ” (יד:) הביאה מחלוקת רב יהודה ורב נחמן בעניין הנודר שלא יישן באותו יום בתנאי שיישן למחר. רבי יהודה אוסר עליו לסמוך על כך שביום השני יעבור על התנאי ויבטל את הנדר, ודורש ממנו לשמור את הנדר ולא לישון ביום הראשון. נימוקו הוא, שאנו חוששים שלמחרת האדם לא יזהר בביטול התנאי, […]

נגישות