מסכת נדרים

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.
בוגרים: רפאל אזוגי, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

שבועה על המצוות / ח. הנה, בגמ” (ח.) איתא: “מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה”.  לכאו”, ההבנה הפשוטה בסוגיא היא, ששבועה לא חלה לקיים את המצוות, שמושבע ועומד מהר סיני, אלא הפס” חידש לזרוזי […]

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:

מסכת נדרים – תנאים בנדרים דף יד:
בוגרים: נתנאל רוזן, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

תנאים בנדרים[1]/ יד:  הנה, הגמ” (יד:) הביאה מחלוקת רב יהודה ורב נחמן בעניין הנודר שלא יישן באותו יום בתנאי שיישן למחר. רבי יהודה אוסר עליו לסמוך על כך שביום השני יעבור על התנאי ויבטל את הנדר, ודורש ממנו לשמור את הנדר ולא לישון ביום הראשון. נימוקו הוא, שאנו חוששים שלמחרת האדם לא יזהר בביטול התנאי, […]

נגישות