הלכה: אבן העזר

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו גאונים: מומר אינו ‘אחיו’ ההבדל בין בעל מומר ליבם מומר ב. דין התנאי שאלה: מה התקנה למי שרוצה להתחתן עם אח של מומר וחוששת ליפול ליבום? א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו לפני שנענה על הפתרון […]

תפקיד הנחלה ביבום

תפקיד הנחלה ביבום
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. ראוי ושבח בנחלה ב. הנחלה כהקמת השם ג. מחלוקת התנאים בתפקיד הנחלה ד. יבום בשגגה ה. נחלה במומר ו. ירושת האב או האח אחד ממרכיבי פעולת היבום הוא קבלת נחלת הנפטר על ידי האח המייבם. דבר זה מפורט במשנה ביבמות (ד, ז): “הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו”. ההבנה המקובלת היא שכתוצאה […]

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בנימין פלהיימר, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה למפרע או מכאן להבא עצת המהרש”ם סיכום פתיחה מצינו כמה פעמים בהלכות גיטין את המושג של הפקעת קידושין, מטרת המאמר לפרוס בקצרה את שיטות הראשונים בדין זה וכן את הנפ”מ של האחרונים בסוגיה (ישנם שני סוגים של הפקעה אחד עם גט ואחד בלי גט במאמר נדבר על הפקעה עם גט).[1] המשנה (גיטין לב) […]

כפיה בגט

כפיה בגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אריאל אלפר, רבנים, שיעורים

שאלה האם אדם שמגרש מחמת חיוב ממון שהוא חייב את עצמו אם לא יגרש נחשב גט ברצון? לדוגמא, הסכם נישואין שבו הבעל מתחייב לפני הנישואין שכל זמן שחיים בנפרד ולא נותן גט יתחייב לתת מזונות מרובים. והמטרה כדי שיגרש מהר ולא יגרום ל”סחבת”. והבעל, כדי לא להתחייב במזונות אלו יגרש. האם גט שינתן ממניע כזה […]

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

תוכן: א. מחלוקת הראשונים בקדמה ונישאת לאחר ב. ביאור דברי הרה”מ והמגדל עוז ג. פסקי השו”ע והרמ”א ד. ביאורי האחרונים בדרך שיטת הרה”מ ברמב”ם ה. ביאורי אחרונים שלא על דרך הרה”מ. ו. מסקנה שאלה יעקב נתן גט לאשתו לאה, והתנה איתה ‘על מנת שתנשאי לשמעון’. לאחר שקבלה את הגט זינתה עם שמעון והרתה לו. לאחר […]

רצון הבעל בכתיבת הגט

רצון הבעל בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מאיר שרעבי, רבנים, שיעורים

תוכן: הצגת השיטות בסוגיא דעות הפוסקים בפסק וטעם הסוגיה רצון הבעל בכתיבה פסול החתימה מצד ביטול הגט שאלה אם כפו את הבעל בכתיבת הגט שלא כדין, אך הוא בדיעבד הסכים, והביע רצון לתת את הגט- האם הגט כשר? אם כתבו את הגט שלא כפי רצון הבעל, כגון שהבעל רצה עדים מסוימים אך חתמו עדים אחרים, […]

מינוי שליח בשיחת וידיאו

מינוי שליח בשיחת וידיאו
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

שאלה כהיום שיש יכולת לדבר בשיחת וידאו כדבר איש אל רעהו ממש, אם ימנה בעל סופר ועדים באופן הזה, האם יחשב למינוי הכשר לכתיבת גט או לא? תשובה א) איתא בגמ’ (גיטין עב.): “עד שישמעו קולו- לאפוקי מרב כהנא”, שהתיר כתב ידו בחרש. ונחלקו הפוסקים האם דווקא חרש אינו יכול לכתוב הואיל ודעתו משובשת או […]

קנין הגט ע”י האשה

קנין הגט ע”י האשה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב חיים פופר, רבנים, שיעורים

תוכן: א. האם צריך קניין האם שייך קניין בע”כ? ב. האם מועיל קניין 1. מה דין קניין חזקה? 2. מהו קניין יד סיכום הדברים ביאור סדר נתינת הגט שאלה: מהו סדר נתינת הגט מעיקר הדין, ובאלו קניינים האשה קונה את הגט? א. האם צריך קניין איתא בגמרא (עז.): תנו רבנן: “ונתן בידה” אין לי אלא […]

תפקיד האמירה בנתינת הגט

תפקיד האמירה בנתינת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. נקודות הספק ב. מקורות הסוגיא ג. שיטת הרמב”ם ד. שיטת תוס’ ה. מקור הדין ו. כיוונים בדעת תוס’ ז. משמעויות הלכתיות א. נקודות הספק הנותן גט לאשתו צריך שיאמר לה הרי זה גטיך. כפי שיבואר בהמשך. יש לעיין בדין זה בשלוש נקודות. א. מה המקור שצריך אמירה. ב. האם הצורך באמירה הוא מדאורייתא […]

כתיבת הגט

כתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אמציה ברקוביץ, רבנים, שיעורים

תוכן: א. אמירה- דאורייתא או דרבנן ב. מהי האמירה בגט ג. הגדרת ‘ושלחה’ ד. האם הגט מסמך ומציאות לעצמו ה. ביטול גט ו. עדי מסירה כרתי ז. וכתב לה א. אמירה- דאורייתא או דרבנן נדון בדברינו בענין הגדרת מעשה הכתיבה של הגט האם הוא חלק מהגירושין או לא ונביא מס’ נ”מ בזה בס”ד. ויש לדעת […]

שליחות בכתיבת הגט

שליחות בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בניהו בן שושן, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה ראשונים הסוברים שלא צריך שליחות ראשונים הסוברים שצריך שליחות נפקא מינות בין שיטות הראשונים פתיחה נחלקו הראשונים האם כתיבת הגט צריכה להיות בשליחות הבעל או שדי בציווי של הבעל בכתיבת הגט. שורש הדיון נפתח בסוגיה בגיטין כב: במשנה: “הכל כשרין לכתיבת הגט אפילו חרש שוטה וקטן”. ובגמרא: “והא לאו בני דיעה נינהו. אמר […]

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?

האם הגט צריך להיות קנוי לבעל?
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. פתיחה ב. הצורך בכך שהגט לא יהיה של אדם אחר ג. דין הקנאת הגט לבעל 1. ראשונים הסוברים שלא צריך קניין 2. שיטת הראשונים שבשליח לא צריך קניין 3. ראשונים הסוברים שצריך קניין 4. סיכום ד. סוגיות נוספות 1. דין גט גזול 2. גט באיסורי הנאה ה. סיכום ומסקנה א. פתיחה האם הגט […]

נגישות