חגים: פורים

עמלק – עניינו ושנאתו מתוך דברי הגרי”מ חרל”פ זצ”ל

עמלק – עניינו ושנאתו מתוך דברי הגרי”מ חרל”פ זצ”ל
אמונה, חגים, חגים: פורים, פרשת בשלח, פרשת השבוע, שיעורים

בס”ד, אדר תש”פ בעריכת ר’ אמציה ברקוביץ’ א. עמלק- מציאות הרע והצורך לשונאו “זכור את אשר עשה לך עמלק”. הרמב”ם בספר המצוות כותב שמגדרי המצווה לעורר את השנאה לעמלק בלב. והדבר תמוה: הרי אנו מצווים לאהוב את הכל? במה שונה עמלק ש’זכה’ לציווי שיש לשנוא אותו ולמחות אותו לחלוטין? “כל פרט במציאות ראוי ליחס של […]

זמן סעודת פורים – פורים משולש

זמן סעודת פורים – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

סעודת פורים שחל בשבת –תשובות האחרונים          א.          בית יוסף אורח חיים סימן תרפח וכתב הר”ן בפרק קמא דמגילה (ג. ד”ה מתני’) על מה שכתב הרי”ף בשם הירושלמי (שם ה”ד) סעודת פורים מאחרין ולא מקדימין כשחל ארבעה עשר להיות בערב שבת שעיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום שאין מוקפין חומה עושין סעודה עד אחד […]

זמן משלוח מנות – פורים משולש

זמן משלוח מנות – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה”ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו? תשובה: יראה דאין יוצאים בהן דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא. כדמשמע בגמ’ פ”ק (ז ע”ב) דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו […]

וירב בנחל – שבת זכור- פורים

וירב בנחל – שבת זכור- פורים
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

שלוש מצוות נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ- למנות עליהם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את המקדש. בהפטרה לפרשת זכור אנו קוראים על קיום שתי המצוות הראשונות. שהם מינויו של שאול למלך על ישראל והציווי לשאול להכרית את זרעו של עמלק. למרות זאת שתי מצוות אלו לא באו בקלות לעם ישראל ואף לא מילאו את […]

והימים האלה

והימים האלה
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

והימים האלה  במגילת אסתר נאמר על ימי הפורים “הימים האלה נזכרים ונעשים”, שבכל דור ודור מאירים ימי הפורים מחדש על כל קצות העם בכל מקום בו הוא נמצא. וממש כמו בנעשה ונשמע- נזכר ונעשה, שבכוח ימי הפורים הצלחנו לממש את מתן תורה. וכמו שדרשו חז”ל במסכת שבת- שעד שלא קימו וקבלו את התורה מחדש בימי […]

עד דלא ידע

עד דלא ידע
הרב יעקב הלוי פילבר, חגים, חגים: פורים, שיעורים

פורים אינו חג מן התורה, חובות היום הנוהגות בו הם מדברי סופרים, כמו שכתב הרמב”ם בפתיחתו להלכות מגילה וחנוכה: “יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים ואינן מן המנין ]של תרי”ג מצוות[“. והנה על אף היותו מדברי סופרים מסיים הרמב”ם את הלכות מגילה ביחודו ומעלתו של יום הפורים: “כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל […]

ימי הפורים

ימי הפורים
חגים, חגים: פורים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

נכתב לעלון לוחמים וחולמים, אדר תשס”א.   ימי הפורים            כל אדם פרטי וכל הכלל עסוק בחיפוש עצמיותו.  הרב זצ"ל כותב: "האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו, חטאנו עם אבותינו חטא אדם […]

כתבוני לדורות

כתבוני לדורות
בוגרים: הרב אלירן רביב, חגים, חגים: פורים, שיעורים

  כתבוני לדורות   “רב ורב חנינא ורבי יוחנן ור’ חביבא מתנו בכוליה סדר מועד . . . שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות. שלחו לה: “הלא כתבתי לך שלישים” – שלישים ולא רבעים. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה: “כתב זאת זכרון בספר”. “כתב זאת”- מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. “זכרון”- מה שכתוב בנביאים. […]

עניין הריח, פורים ומה שבניהם

עניין הריח, פורים ומה שבניהם
הרב דוד חי כהן, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

  עניין הריח, פורים ומה שבניהם שאלות: א. השפת אמת כותב בפורים תרמ"ד לגבי ענין הריח ולא מובן הקשר שבין הריח לבין פורים וכן הקשר של ביסומי לריח. ב. במגילה י"ג. "הבן יהוידע" מסביר על הגמרא שהצדיקים נקראו הדסים שהצדיקים בגן עדן לא נהנים מאכילה ושתיה אלא הנאתם ומזונם בריח. מה כוונתו? ג. הבני יששכר […]

פורים – “עליית מדרגה”

פורים – “עליית מדרגה”
בוגרים: עמיחי משניות, חגים: פורים, שיעורים

  פורים – "עליית מדרגה"   מובא בגמרא במסכת שבת פח ע"א:" "ויתיצבו בתחתית ההר" א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם… אמר רבא אעפ"כ הדור קיבלוה בימי אחשוורוש." מסביר על כך הרב בעין אי"ה (שבת ב עמוד […]

נגישות