חגים: פסח

למען תספר

למען תספר
הרב איתמר הרשקו, חגים: פסח, רבנים, שיעורים

בליל הסדר עם ישראל מצווים, לספר בכל שנה, את סיפור יציאת מצרים. בעקבות כך, תקנו חכמינו את סדר ההגדה. שדרכה אנו מספרים לבנינו, את סיפור ידיעת ה’ ביציאת מצרים. וכמו שנאמר בתחילת הפרשה – “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה’[1]“. ענין ידיעת […]

קדושת החירות

קדושת החירות
חגים, חגים: פסח, ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך “אור לנתיבתי” עמ” פ”ד  הנהוג בבקשת הרחמן שבסוף ברכת המזון בליל פסח, שינחלנו יום שבו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ויהי חלקנו עמהם, נראה לי שהוא על פי מה דאיתא בשם שני גדולי הענקים המהר”ל והגר”א, שענין העולם הבא שבו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, הוא מעלת ההשגה העליונה ברוממות […]

אליהו שעל הפתח

אליהו שעל הפתח
חגים, חגים: פסח, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

בע”ה אליהו שעל הפתח חג הפסח. חג הדילוג. דילוג מעל כל המדרגות הטבעיות הנדרשות מאומה שנידונה להצלה ופסח ד” על הפתח- אפילו על אותו פתחו לי פתח כחודו של מחט, גם על הפתחו לי הזה הקב”ה דילג, להביא לגאולת מצרים. ומאידך ביאר בעל הלשם את הנאמר בפסוק :”ולא יכלו להתמהמה” שרוב המפרשים ביארו שישראל היו […]

פסח – חג האמונה

פסח – חג האמונה
בוגרים: הרב אלחי רואי וענונו, חגים, חגים: פסח, שיעורים

  פסח – חג האמונה “אנכי ה אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים”( שמות כ’, ב’ )   על פי הרמב”ן ודעימיה: “הדיבור הזה הוא מצוות עשה ” – שתוכנה הוא לדעת ולהאמין בעצם מציאותו של הקב”ה וכו’. מן הזמן בו נגאלו ישראל  ממצרים, יציאת מצרים היא המחייב שבשֶלו אנו מחויבים להאמין בה’, אף […]

עבודת ליל הסדר

עבודת ליל הסדר
הרב יהושע מגנס שליט"א, חגים, חגים: פסח, שיעורים

מתוך הקדמת הרב מגנס לסיפרו המבאר את דברי הרב זצ”ל על סימני ליל הסדר     עבודת ליל הסדר “זאת תורת העולה”, … והתכן הרוחני, המצטייר בלב האומה ונפשה  מהשפעתה של העולה הזאת, התמידית, והמשותפת לכללות האומה כולה… תכן זה הוא תורה שלמה, שאורות קדש ממקור חייה של האומה, מכל תפארת זיו נשמתה, מופיעים ממנו […]

“ואכלתם אותו בחפזון”

“ואכלתם אותו בחפזון”
הרב אלישע אבינר, חגים, חגים: פסח, שיעורים

  “ואכלתם אותו בחפזון”    מיוחדות הן הלכות קרבן הפסח, ומשום כך הן מעוררות את הבנים לשאול עליהן: “והיה כי תבואו על הארץ… ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם: זבח פסח הוא לה’… ” (שמות יב כה). וביארו מפרשי התורה שהבנים שואלים דווקא על קרבן פסח כיון […]

נגישות