חגים: ראש השנה

אין יאוש מתיקון

אין יאוש מתיקון
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, תיקנו הקדמונים להרבות בתפילה, ולתקוע בשופר לעורר את הלבבות לעבודתו, לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה.ובפרשת שבוע, בפרשת בן סורר ומורה, סיימה התורה: “וכל ישראל ישמעו וייראו” – וצריך ביאור, והרי יש דעה בגמרא (סנהדרין ע”ב) שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ואם כן מה שייך לומר על משהו […]

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול

יסודות התשובה – יסוד עבודת אלול
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

יסודות התשובה במדרש פרקי דר’ אליעזר א יסוד עבודת אלול וראש השנה, מבואר בפרקי דר’ אליעזר (פרק מה), וז”ל: ר’ יהושע בן קרחה אומר: ארבעים יום עמד משה בהר, קורא מקרא ביום ושונה משנה בלילה. לאחר ארבעים יום ירד ושבר את הלוחות בשבעה עשר בתמוז וכו’. בראש חודש אלול אמר הקב”ה למשה: “עלה אלי ההרה”. והעבירו שופר […]

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”
הרב דוד חי כהן, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

עומד בבחינת מלך בעולמו נלמד, כהכנה לראש השנה, את דברי הרמח”ל בספר המאמרים, על מלכויות, זכרונות ושופרות. תפילת מוסף של ראש השנה, היא תפילה שאין כדוגמתה כל השנה, ואף ביום כיפור. היא בנויה מתשע ברכות, וקדושת היום – שבכל שאר תפילות המוסף באה כברכה אחת – נבלעת כאן בתוך שלוש הברכות האמצעיות. מה גם, שענייננן […]

לקט שיחות לחודש אלול

לקט שיחות לחודש אלול
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

“פסל לך” (ימי אלול תש”א, בישיבה)             ימי אלול נתקדשו בישראל בגונם המיוחד של השתלבות סוף השנה בראשית השנה הבאה עד יוה”כ, בארבעים הימים האחרונים בהם נתקבלו הלוחות השניים. ותוכן השתנותן של הלוחות השניים מהראשונים הוא ב”פסל לך” (שמות ל”ד א”), והרי דוקא כשאמר לו: “פסל לך”, אמר לו גם: “”אשר שברת” – יישר כחך […]

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

הארת ראש השנה “כל זמן מאיר בתכונתו” (דרך ד” ח”ד פ”ז אות ו”). הרמח”ל מדבר על היסוד הזה בכמה מקומות. כשאנו נפגשים עם מקראי קודש אנו נפגשים עם גילוי אלוקי שכשם שהוא מתגלה בנפש ובמקום, כך הוא מתגלה אף בזמן, ולכל זמן וזמן יש את הארתו המיוחדת. בראש השנה אנו נפגשים ממש עם הארת הזמן […]

שובה ישראל

שובה ישראל
חגים, חגים: ראש השנה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

שובה ישראלאבר”ה י”ז ע”כ אמר ר’ יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם וכו’, ת”ש יורדי הים באניות וגו’ ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו יחוגו וינועו כשכור וגו’ ויצעקו אל ד’ בצר להם וגו’. עשה להם סימניות כאכין ורקין שבתודה. לומר לך צעקו קודם גזר דין בענין, צעקו לאחר גזר דין אינן נענין. הני […]

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”

שיחה לראש השנה מתוך החוברת “דרשו ה” בהמצאו”
הרב פנחס מונדשיין, חגים, חגים: ראש השנה, שיעורים

שאלות בדבר השינוי, החידוש וזמנו א.“ראש השנה” הינו כשמו – תחילתה של שנה חדשה. הצירוף הלשוני “שנה חדשה” הינו פרדוכסלי. “שנה” מובנה הישנות, פרק זמן החוזר על עצמו; לעומתה, “חדשה” מובנה שינוי והתחדשות. יש להבין את ענינו המרכזי של ראש השנה כדי לפתור את אותה סתירה פנימית. ב. זמנו של ראש השנה הינו בראש חודש […]

שיחה לראש השנה

שיחה לראש השנה
חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

הכנה לראש השנה “היכון לקראת אלקיך ישראל” (עמוס ד,יב). כך גם במה שקראנו בפרשת השבוע, “אתם נצבים היום כולכם לפני ה” אלקיכם” (דברים כט,ט). וכמו כל דבר של מצווה שצריך הכנה, על אחת כמה וכמה ר”ה. בר”ה יש הלכה מפורשת שלא מצינו במקומות אחרים כותב הרמ”א (תקפא,א) שנהגו להשכים ארבעה ימים לפני ר”ה (לפי מנהג […]

תשובת אלול

תשובת אלול
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

תשובת אלול – הרב יאיר גזבר     “אלה מועדי ד” מקראי קודש”- התוועדות אלוקית, הופעת קדושה שמימית במציאות, הבאה ומתגלה מכח קדושתם של ישראל הנוטים שמים ויוסדים ארץ בדיבורם. “מקדש ישראל והזמנים- ישראל דקדשינהו לזמנים”. קליטת שפע עליון תלויה היא במידת הכנתו של האדם את עצמו להיות כלי קבול, ואם לא יתכונן ויבנה, יגיע […]

מועדי ירח האיתנים

מועדי ירח האיתנים
הרב יהושע מגנס שליט"א, חגים, חגים: ראש השנה, רבנים, שיעורים

בס”ד מועדי ירח האיתנים   מצאנו בחז”ל שעמדו על הקשר בין מועדי החודש הזה, הימים הנוראים של ראש השנה ויום הכיפורים,  וימי השמחה של סוכות ושמיני עצרת. “ולקחתם לכם ביום  הראשון”- הה”ד (תהלים ק”ב): “פנה אל תפילת  הערער וכו””. שנצחו ישראל בדין ונמחלו עוונותיהם. והן אומרים נצחו ישראל. שנאמר: “וגם נצח ישראל לא  ישקר ולא […]

קול השופר

קול השופר
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: ראש השנה, שיעורים

קול השופר – הרב יאיר גזבר   הארת הזמן בתכונתו, הנובעת מחיבור כל נקודת זמן אל הנקודה הזהה לה בשנה שעברה, וכדרך שאנו מברכים על הניסים בימים ההם אך בזמן הזה, מלמדתנו שבראש השנה, שהוא ראשית ושורש כל השנה, הנקודה המאחדת וכוללת את כל התפרטות גילויי החיים של האדם וההויה כולה במהלך השנה הבאה, יש […]

נגישות