בוגרים: רפאל אזוגי

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.

מסכת נדרים- שבועה על המצוות דף ח.
בוגרים: רפאל אזוגי, גמרא, מסכת נדרים, שיעורים

שבועה על המצוות / ח. הנה, בגמ” (ח.) איתא: “מנין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה”.  לכאו”, ההבנה הפשוטה בסוגיא היא, ששבועה לא חלה לקיים את המצוות, שמושבע ועומד מהר סיני, אלא הפס” חידש לזרוזי […]

נגישות