הרב אהרון כהן

השבת אבידה

השבת אבידה
הלכה, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

בס”ד השבת אבידה בזמן הזה אמרה תורה דברים פרק כב פסוק א לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־שׁ֨וֹר אָחִ֜יךָ א֤וֹ אֶת־שֵׂיוֹ֙ נִדָּחִ֔ים וְהִתְעַלַּמְתָּ֖ מֵהֶ֑ם הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֵ֖ם לְאָחִֽיךָ: וכתב הרמב”ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא השב אבידה לישראל מצות עשה שנאמר השב תשיבם לאחיך, והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנאמר לא תראה את שור אחיך והתעלמת […]

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף

שווי הכתובה בעקבות שינויים כלכליים והפחתת ערך הכסף
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

תוכן: הקדמה חיוב הכתובה בעקבות ירדת ערך הכסף והחלפת המטבע דברי הגמרא בב”ק גבי מטבע שנפסל או הוסיפו עליו מטבע שפחת תשובת ר”י מגאש בפרעון חוב חוב הצמוד למטבע אחר סיכום הסוגיות הדין בכתובה דברי האחרונים בגביית כתובה כאשר הוסיפו על המטבע האם יש דינא דמלכותא במטבע הכלכלה פעם מול הכלכלה היום מה הדין היום […]

גדר שוטה

גדר שוטה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

א] במקרים רבים אנו נפגשים עם אנשים שאינם רגילים, אך הם כשירים לכל דבר וענין, וראיתי להתבונן מהו האדם הקרוי “שוטה” לעניין שאינו חייב במצוות או שאינו יכול להעיד וכיוצא בזה והאם יש הבדל בין המקרים השונים. ואחל בעז”ה בגמ’ בחגיגה (ג:) שהיא מקור ותחילה לדין זה: “תנו רבנן: איזהו שוטה? היוצא יחידי בלילה, והלן […]

גדרים באיסור יחוד

גדרים באיסור יחוד
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

תוכן: מקור האיסור וחומרתו בגדרי האיסור חשש אונס או פיתוי סברת מירתת נסיעה ברכב מקור האיסור וחומרתו המקור לאיסור יחוד נלמד בגמרא בקידושין פ:. על דברי המשנה המדברת בענין איסור יחוד, אומרת הגמ’: “מנא הני מילי? א”ר יוחנן משום ר’ ישמעאל: רמז ליחוד מן התורה מנין? שנאמר: כי יסיתך  אחיך בן אמך, וכי בן אם […]

הידור מצוה עד שליש

הידור מצוה עד שליש
הרב אהרון כהן, שיעורים

הידור מצוה עד שליש    גמ” דף ט:”אמר רבי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש ואסיקנא דבהידור מצוה עד שליש מן המצוה”. ופירש רש”י ז”ל שאם מוצא ב” ספרי תורה לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את הדור דתניא “זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה […]

נגישות