הרב בניהו בן שושן

שליחות בכתיבת הגט

שליחות בכתיבת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בניהו בן שושן, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה ראשונים הסוברים שלא צריך שליחות ראשונים הסוברים שצריך שליחות נפקא מינות בין שיטות הראשונים פתיחה נחלקו הראשונים האם כתיבת הגט צריכה להיות בשליחות הבעל או שדי בציווי של הבעל בכתיבת הגט. שורש הדיון נפתח בסוגיה בגיטין כב: במשנה: “הכל כשרין לכתיבת הגט אפילו חרש שוטה וקטן”. ובגמרא: “והא לאו בני דיעה נינהו. אמר […]

חרם דרבינו גרשום

חרם דרבינו גרשום
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בניהו בן שושן, רבנים, שיעורים

הרב בניהו בן שושן תוכן: גדר חרם דרבינו גרשום נפקא מינה אם צריך קבלת עדות בפני האישה נפקא מינה אם עד אחד נאמן בעוברת על דת נפקא מינה אם אדם נאמן לאסור אשתו שאומר שזינתה נפקא מינה במורד על אשתו גדר חרם דרבינו גרשום רבינו גרשום החרים א. שלא ישא אדם אישה על אשתו וב. […]

נגישות