ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט”א

כי תשא- פרה

כי תשא- פרה
פרשת השבוע, פרשת כי תשא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“אך את שבתתי תשמרו” בחלק הראשון של הפרשה הקב”ה מצווה את משה על בניית המשכן וכליו, ומיד לאחר מכן אומר הקב”ה: “ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה’ מקדשכם”. “שבתתי”, בלשון רבים, שבתות הרבה. חוץ משבת שהיא היום השביעי גם יו”ט נקרא […]

פרשת תצווה

פרשת תצווה
פרשת השבוע, פרשת תצוה, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים

“להעלות נר תמיד” אומרת התורה, “ואתה תצווה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד”. אומר רש”י, “כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר ‘עולת תמיד’ ואינה אלא מיום ליום”. כשם שקרבן התמיד נקרא כך למרות שהוא קרב רק פעמיים ביום, כך הנר דולק בכל לילה ולילה ונחשב ‘נר […]

פרשת תרומה

פרשת תרומה
פרשת השבוע, פרשת תרומה, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים

“אישה אל אחותה” המשכן הורכב כל כולו מחיבורים: חיבור בין יריעות, חיבור בין עצים, בדים לכלים, ציפויים וכיסויים. לגבי חיבור היריעות כתוב (כו, ה) הביטוי “מקבילות הלולאות אשה אל אחותה“, מתגלה כאן תהליך גדול בבניית המשכן, יצירת חיבורים בארץ על מנת לבנות משכן לה’. “מקבילות הלולאות אשה אל אחותה ופניהם איש אל אחיו משולבות אשה […]

פרשת משפטים

פרשת משפטים
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“ואלה המשפטים” “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. משה רבינו מצווה לשים לפני בני ישראל את ה’משפטים’. מהם ה’משפטים’? [פגשתי פעם עולה חדש. שאלתי אותו, כמה זמן אתה בארץ? אמר לי,  כמה חודשים. ומה אתה עושה היום, שאלתי אותו. אמר לי, היום אני לומד משפטים. אמרתי לו, תשמע, איזה גאון אתה! רק כמה חודשים בארץ וכבר […]

פרשת בא

פרשת בא
פרשת בא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים

“מעיד אני עלי שמיים וארץ” הגמרא ביבמות (ט”ז.) מספרת ש”בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין… והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם גדול היה, ועיניו קמו מלבא לבית המדרש… אמר להם… מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים: צרת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרין מעשר עני […]

פרשת וארא

פרשת וארא
פרשת השבוע, פרשת וארא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה”. מה לא אמרו על פרשת וארא שאפשר למצות שם איזה משהו שעד היום לא אמרו אותו? “מקוצר רוח” את הפסוק “מקוצר רוח ומעבודה קשה” – מסבירים רוב הפרשנים שהכוונה היא שלבנ”י היה קוצר רוח. דהיינו, הם היו תחת עבודה קשה ולכן הם לא היו יכולים לשמוע. הרלב”ג על התורה […]

פרשת שמות

פרשת שמות
פרשת השבוע, פרשת שמות, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

פרשת שמות [מסופר בתחילת רוח חיים על פרקי אבות של הרב חיים מוולוז’ין שבאה אישה אחת לט”ז ואמרה לו שהבת שלה חולה, והיא מבקשת מהרב שיתפלל עליה. אמר לה הט”ז עכשיו אני נכנס לשיעור, אז השיעור שאני אתן עכשיו יהיה לרפואת הבת שלך. והרב חיים מוולוז’ין מביא את הסיפור הזה וכותב שמכאן לומדים שגם אדם […]

פרשת ויחי

פרשת ויחי
פרשת השבוע, פרשת ויחי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. מעניין שדווקא הפרשה בה מסופר על מותו של יעקב אבינו פותחת במילים “ויחי יעקב”. גם פרשת חיי שרה המספרת על מיתת שרה אימנו פותחת במילים “ויהיו חיי שרה”, ומיד אחר כך כתוב “ותמת שרה”. צריך להבין את הרעיון […]

פרשת ויגש

פרשת ויגש
פרשת השבוע, פרשת ויגש, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

השפת אמת כותב שחג החנוכה מתחיל בחודש כסלו וממשיך בחודש טבת על מנת שהוא יאיר את המחשכים של חודש טבת. חודש טבת הוא זמן של חורף, של תנומה כזאת. אצל הרבה אנשים יש הרגשה של התחלת זמן, ויש כאלה שאצלם הימים שלאחר החנוכה הם ממש התחלת הזמן. בהתאם לדברי השפת אמת אני רוצה לגשת לפרשת […]

שיחה לפרשת וישב

שיחה לפרשת וישב
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“אלה תולדות יעקב יוסף” “וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו”. רש”י מפרש: ‘אלה […]

נגישות