הרב שאול גרינפלד

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

תוכן: א. מחלוקת הראשונים בקדמה ונישאת לאחר ב. ביאור דברי הרה”מ והמגדל עוז ג. פסקי השו”ע והרמ”א ד. ביאורי האחרונים בדרך שיטת הרה”מ ברמב”ם ה. ביאורי אחרונים שלא על דרך הרה”מ. ו. מסקנה שאלה יעקב נתן גט לאשתו לאה, והתנה איתה ‘על מנת שתנשאי לשמעון’. לאחר שקבלה את הגט זינתה עם שמעון והרתה לו. לאחר […]

קידושי עובר בפני עדים מזדמנים

קידושי עובר בפני עדים מזדמנים
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

תוכן: א. האב מקדש את בתו ב. עדי קידושין שלא אמר להם אתם עדי ג. עדי קידושין שלא זומנו ד. עדים הקרובים לאב ולא לבת ה. קידושין בפני עדים כשרים ופסולים ו. קבלת עדות מעד שלא כיוון להעיד ז. נאמנות האב לאסור את בתו כשהיא בוגרת ח. קידושי שחוק ט. קידושי עוברה י. דיונים בבירור […]

יועצת נישואין שהאשה ספרה לה שנאסרה

יועצת נישואין שהאשה ספרה לה שנאסרה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

הרב שאול גרינפלד תוכן: א. דין אשה שזנתה ב. הבירור הנצרך על זנות ג. האם מזנה צריך להודיע לבעל או לבית הדין ד. דין אדם ששמע על זנות מפי האשה המזנה ה. מסייע לדבר עבירה ו. נאמנות על ממזרות שאלה: אני משמשת בזמני הפנוי כיועצת נישואין. מגיעים אלי זוגות אשר חייהם המשותפים נקלעו למשבר, בכדי […]

מחושך לאור – דברים ליום ח´ טבת

מחושך לאור – דברים ליום ח´ טבת
הרב שאול גרינפלד, שיעורים

  כתב בשו”ע סי’ תק”פ ס”ב: “בשמונה בטבת נכתבה התורה יוונית, בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים”. לכאורה נראה מוזר- דווקא כאשר התורה מבוארת יותר, מתורגמת לשפה חדשה- דווקא אז יורד חושך לעולם?! ( היום הצלחה של סופר נמדדת, ע”פ מספר השפות שאליהן תורגמו ספריו…). אכן, כבר כתב מרן הרב זצ”ל, בהקדמתו ל”עין […]

טעה בדבר משנה חוזר, וביאור עניין מחילה בטעות

טעה בדבר משנה חוזר, וביאור עניין מחילה בטעות
הרב שאול גרינפלד, שיעורים

טעה בדבר משנה חוזר, וביאור עניין מחילה בטעות תוכן: א. הצגת הסוגיות. ב. שיטות הראשונים במחילה בטעות. ג.   קושיית שעה”מ ושיטתו. ד. קושיות הגרש”ש ושיטתו. ה. הצעה אחרת לישוב הסוגיא בכריתות ו.   ביאור ענין מחילה בטעות, הבנת הברכ”א, והבנה חדשה ע”פ דרכינו. א. הצגת הסוגיות המשנה  (לב:) אומרת: “דיני ממונות מחזירים, בין לזכות בין […]

נגישות