הרב שלמה בן רחמים

מינוי שליח בשיחת וידיאו

מינוי שליח בשיחת וידיאו
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

שאלה כהיום שיש יכולת לדבר בשיחת וידאו כדבר איש אל רעהו ממש, אם ימנה בעל סופר ועדים באופן הזה, האם יחשב למינוי הכשר לכתיבת גט או לא? תשובה א) איתא בגמ’ (גיטין עב.): “עד שישמעו קולו- לאפוקי מרב כהנא”, שהתיר כתב ידו בחרש. ונחלקו הפוסקים האם דווקא חרש אינו יכול לכתוב הואיל ודעתו משובשת או […]

חופה ללא יחוד

חופה ללא יחוד
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

מנהג ק”ק האשכנזים בארץ ישראל לעשות חדר יחוד מיד לאחר החופה, אע”פ שמנהג זה לא היה קבוע בכל הקהילות כל הדורות כעדותו של הרב ערוך השולחן והרב ה’מקנה’ ועוד, כעת הזאת הוא מנהג פשוט, אולם אצל ק”ק הספרדים אין מנהג כזה לא בארץ ולא בחוצה לארץ, אך חדשים מקרוב באו מקנאת אישה בחברתה להנהיג מה […]

כוונה במצוות פריה ורביה

כוונה במצוות פריה ורביה
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שלמה בן רחמים, רבנים, שיעורים

הרב שלמה בן רחמים שאלה: האם מצוות פריה ורביה צריכה כוונה? תשובה: א) הנה השאלה האם מצוות פריה ורביה זקוקה לכוונה או לא, יש לומר שלכאורה הדין הפשוט הוא שצריך כוונה, ולולי זאת לא יצא ידי חובתו, כי כל מצוות התורה צריכות כוונה וכמו שפסק השו”ע (או”ח סי’ ס ס”ד), וכבר סידר את השיטות בדין […]

נגישות