הרב שמואל יוסיפון

תפקיד הנחלה ביבום

תפקיד הנחלה ביבום
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. ראוי ושבח בנחלה ב. הנחלה כהקמת השם ג. מחלוקת התנאים בתפקיד הנחלה ד. יבום בשגגה ה. נחלה במומר ו. ירושת האב או האח אחד ממרכיבי פעולת היבום הוא קבלת נחלת הנפטר על ידי האח המייבם. דבר זה מפורט במשנה ביבמות (ד, ז): “הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו”. ההבנה המקובלת היא שכתוצאה […]

תפקיד האמירה בנתינת הגט

תפקיד האמירה בנתינת הגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. נקודות הספק ב. מקורות הסוגיא ג. שיטת הרמב”ם ד. שיטת תוס’ ה. מקור הדין ו. כיוונים בדעת תוס’ ז. משמעויות הלכתיות א. נקודות הספק הנותן גט לאשתו צריך שיאמר לה הרי זה גטיך. כפי שיבואר בהמשך. יש לעיין בדין זה בשלוש נקודות. א. מה המקור שצריך אמירה. ב. האם הצורך באמירה הוא מדאורייתא […]

מתנות ההורים לזוג

מתנות ההורים לזוג
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. המצווה המוטלת על האב ב. רצון הנותן בשיטת רב האי גאון ג. יכולת החזרה לאחר הנתינה ד. ירושה מכח החתן ה. ירושת המתנות בתקופת האירוסין ו. תקנות ר”ת ושו”ם ז. זכות התביעה לקבלת המתנה ח. הזוכה בקנין אמירה ט. מתנות המוכנסות ע”י הזוג עצמו י. חוסר אחידות בין נותני המתנה יא.יכולת הקנאה באמירה […]

נגישות