הרב שמיר שיינטופ

זמן סעודת פורים – פורים משולש

זמן סעודת פורים – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

סעודת פורים שחל בשבת –תשובות האחרונים          א.          בית יוסף אורח חיים סימן תרפח וכתב הר”ן בפרק קמא דמגילה (ג. ד”ה מתני’) על מה שכתב הרי”ף בשם הירושלמי (שם ה”ד) סעודת פורים מאחרין ולא מקדימין כשחל ארבעה עשר להיות בערב שבת שעיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום שאין מוקפין חומה עושין סעודה עד אחד […]

זמן משלוח מנות – פורים משולש

זמן משלוח מנות – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה”ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו? תשובה: יראה דאין יוצאים בהן דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא. כדמשמע בגמ’ פ”ק (ז ע”ב) דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו […]

נגישות